Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Školský internát
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Platby za ubytovanie poukazujte na náš účet vedený v štátnej pokladnici IBAN SK 73 8180 0000 0070 0048 4596, do poznámky: meno, priezvisko + internát