Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Školský internát
Usmernenie pri nástupe na školský internát  v školského roku 2020/2021 Prevádzkové podmienky školského internátu pri SOŠD Martin-Priekopa po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a najmä pri nástupe na žiakov na školský internát a potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Počas obdobia 1.9 – 15.9. 2020, budú platiť nasledovné pravidlá: Stretnutie pedagogických zamestnancov s rodičmi sa ruší! • Nástup žiakov na školský internát je dňa 1. 9. 2020 v čase od 15.00 h do 18.00 h. • Vstup do priestoru školy a školského internátu  je povolený iba žiakom a zamestnancom školy,   jednotlivo, bez sprievodu rodiča alebo zákonného zástupcu. • Žiak predkladá pri prvom nástupe do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky   žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky   prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Prosíme o vytlačenie, vyplnenie   a podpísanie priložených čestných vyhlásení rodičmi. • Pred vstupom do školy a školského internátu sa bude vykonávať meranie teploty. • Žiaci budú povinne nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy a školského internátu. • Žiaci sú povinní čo najväčšej miere eliminovať stretávaniu sa v skupinách. • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich   dodržiavanie aj počas obdobia 16.9 – 23.9.2020 V prípade podozrenia na ochorenie COVID–19 v SOŠD, školskom internáte bezodkladne riešiť vzniknutú situáciu. Zákonný zástupca • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej   školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk   v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). • Zabezpečí pre svoje  dieťa  každý  deň  dve  rúška  (jedno  náhradné,  musí  mať  pri  sebe v prípade   potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky   prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021. • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky   žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak   neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Platby za ubytovanie poukazujte na náš účet vedený v štátnej pokladnici IBAN SK 73 8180 0000 0070 0048 4596, do poznámky: meno, priezvisko + internát