Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prijímanie na štúdium v systéme duálneho vzdelávania
1 v systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie na základe 1) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou 2) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom  a žiakom obidve zmluvy musia mať písomnú formu 2 zamestnávateľ musí mať overenú spôsobilosť poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore, alebo v učebnom odbore. Overenie sa vykoná na základe žiadosti, ktorú zamestnávateľ doručí príslušnej stavovskej organizácii, alebo príslušnej profesijnej organizácii do 30 septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Ak zamestnávateľ spĺňa podmienky, stavovská, alebo profesijná organizácia vydá zamestnávateľovi osvedčenie 3 zamestnávateľ, ktorý je držiteľom osvedčenia  po dohode uzatvorí zmluvu o duálnom vzdelávaní s príslušnou strednou odbornou školou 4 vybranému uchádzačovi  zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania 5 potvrdenie uchádzač pripojí k prihláške na vzdelávanie 6 po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi s ktorým má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške potvrdenie v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia. 7 zamestnávateľ  písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka na uzatvorenie učebnej zmluvy 8 učebnú zmluvu možno uzatvoriť najneskôr do 31.augusta kalendárneho roka pred nástupom žiaka do prvého ročníka.
Kritériá prijímacích skúšok
Duál
4-ročné
3-ročné
1.
2.
3.
4.
5
mechanik elektrotechnik
komerčný pracovník v doprave
bezpečnostné systémy v doprave
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Štátni
Spolu
18
0
0
12
5
8
9
5
23
8
9
17
elektromechanik
železničiar
manipulant poštovej prevádzky
mechanik opravár - koľajové vozidlá
8
8
10
7
2
2
0
0
10
10
10
7
mechanik železničnej prevádzky
0
7
7
určuje Strednej odbornej škole dopravnej, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa 5 tried prvého ročníka
Určenie počtu tried 1.  ročníka SOŠD pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020
 zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 45/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti Žilinský samosprávny kraj
Určenie počtu tried a žiakov v členení podľa jednotlivých študijných a učebných odborov pre prijímanie žiakov na externú alebo kombinovanú formu štúdia v stredných školách a na nadstavbové a pomaturitné štúdium pre školský rok 2019/2020.
p.č.
študijný/učebný odbor
elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
dopravná prevádzka
kód odboru
2675 L02
3757 L
forma štúdia
kombinovaná
druh vzdelávania
nadstavbové štúdium
počet tried
0,5
0,5
počet žiakov
12
12
1.
2.
kombinovaná
nadstavbové št.
Štúdium je kombinovanou formou – vyučovanie prebieha len 2 dni v týždni. Slovenský jazyk a cudzí jazyk sa vyučujú dennou formou ostatné predmety sa vyučujú formou konzultácií. Klasifikácia z predmetov, ktoré sa vyučujú konzultačnou formou na konci obidvoch polrokov sa uzatvára komisionálnymi skúškami.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa