Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prijímanie na štúdium v systéme duálneho vzdelávania
1 v systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie na základe 1) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou 2) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom  a žiakom obidve zmluvy musia mať písomnú formu 2 zamestnávateľ musí mať overenú spôsobilosť poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore, alebo v učebnom odbore. Overenie sa vykoná na základe žiadosti, ktorú zamestnávateľ doručí príslušnej stavovskej organizácii, alebo príslušnej profesijnej organizácii do 30 septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Ak zamestnávateľ spĺňa podmienky, stavovská, alebo profesijná organizácia vydá zamestnávateľovi osvedčenie 3 zamestnávateľ, ktorý je držiteľom osvedčenia  po dohode uzatvorí zmluvu o duálnom vzdelávaní s príslušnou strednou odbornou školou 4 vybranému uchádzačovi  zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania 5 potvrdenie uchádzač pripojí k prihláške na vzdelávanie 6 po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi s ktorým má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške potvrdenie v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia. 7 zamestnávateľ  písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka na uzatvorenie učebnej zmluvy 8 učebnú zmluvu možno uzatvoriť najneskôr do 31.augusta kalendárneho roka pred nástupom žiaka do prvého ročníka.
Stupeň vzdelania
V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 45/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti  
Odbory v školskom roku 2021/2022
2697 K
mechanik elektrotechnik
komerčný pracovník v doprave
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
Dĺžka štúdia v rokoch
3A
3A
3A
4
4
4
Žilinský samosprávny kraj určuje SOŠ dopravnej, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa  nasledovné odbory v triedach  prvého ročníka pre školský rok 2021/2022
Názov študijného alebo učebného odboru
Kód odboru
3759 K
2684 K
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
3A
4
3758 K
elektromechanik silnoprúdová technika
3C
3
2683 H 11
železničiar
3C
3
3762 H
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
3A
3
3763 H
mechanik opravár koľajových vozidiel
3C
3
2466 H 10
mechanik železničnej prevádzky
3C
3
3770 H
Prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9113:1-A1810 z 4. 1. 2021 podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa
prijímacie konanie na vzdelávanie na strených školách uskutoční v termíne od 3.mája 2021 do 14. mája 2021.
V Martine - Priekope 28. 5. 2021 PhDr. Jarmila Matejčíková riaditeľka školy
Nadstavbové štúdium
Forma štúdia
2675 L 02
elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
dopravná prevádzka
Druh vzdelávania
denná
denná
nadstavbové štúdium
Názov študijného odboru
Kód odboru
3757 L
nadstavbové štúdium
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
NÁHRADNÝ TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK V zmysle paragrafu 66, ods. 9 zákona č. 245/2008 ( Školský zákon) určuje riaditeľka SOŠ dopravnej v Martine – Priekope náhradný termín prijímacích skúšok pre uchádzačov o štúdium v 1. termíne prijímacieho konania: 6. máj 2021 o 8,00 hod. v SOŠD Martin - Priekopa Zdôvodnenie: Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky - 3.5.2021. Písomné ospravedlenie neúčasti uchádzača na skúškach doručte do tohto termínu na adresu školy. Berieme do úvahy akúkoľvek formu dokladu potvrdzujúcu, že žiak/žiačka bol/a v karanténe alebo chorý/á (naskenované lekárske potvrdenie na mail, cez edupage, pošta). V informácii musí byť jasné, do kedy platí pre žiaka karanténa. Ďalšie náhradné termíny budú určené podľa termínu a dĺžky karantény uchádzača.
Výsledky prijímacích skúšok v študijných odboroch 1. kolo, 1. termín zo dňa 3. mája 2021
V školskom roku 2021/2022 otvárame denné nadstavbové štúdium v študijných odboroch:
- Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie tretieho ročníka strednej školy a vykonanie záverečnej   skúšky v riadnom termíne. - Uchádzači o štúdium odovzdajú prihlášky na štúdium v zodpovedajúcom odbore   do 31. mája 2021 riaditeľke školy. Termíny prijímacieho  konania:           • termín 25. jún 2021 (piatok)           • termín 25. august 2021 (streda) V súlade s ustanoveniami školského zákona budú uchádzači po splnení  podmienok prijímaní                                                    BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
Výsledky prijímacích skúšok v študijných odboroch 1. kolo, 2. termín zo dňa 10. mája 2021
Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho kanania
Výsledky prijímacích skúšok v nadstavbovom štúdiu – 1. kolo zo dňa 25. júna 2021