Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Občianske združenie  PLUS
Občianske združenie "PLUS" za Správnu radu Ing. Klencová Slávka
Špecifikácia použitia podielu z 2% daní za rok 2008 
učebné pomôcky
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Výška použitého podielu zaplatenej dane
podpora školského časopisu
rozvoj školy
252,71€
37,73€
244,83€
Špecifikácia použitia podielu z 2% daní za rok 2009   
učebné pomôcky
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Výška použitého podielu zaplatenej dane
rozvoj školy
propagácia školy
443,40€
157,22€
160,00€
Špecifikácia použitia podielu z 2% daní za rok 2012
učebné pomôcky
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Výška použitého podielu zaplatenej dane
propagácia školy
1300,60€
175,19€
469,94€
Špecifikácia použitia podielu z 2% daní za rok 2013
učebné pomôcky
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Výška použitého podielu zaplatenej dane
propagácia školy
1681,44€
175,19€
100,63€
Špecifikácia použitia podielu z 2% daní za rok 2014
učebné pomôcky
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Výška použitého podielu zaplatenej dane
propagácia školy
733,39€
48,20€
244,60€
Pedagogickí pracovníci Strednej odbornej školy dopravnej v Martine - Priekope založili v novembri 2006 Občianske združenie "PLUS", ktoré bolo 7. decembra 2006 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Ciele  Občianskeho združenia "PLUS": 1. podpora výchovy a vzdelávania žiakov SOŠ dopravnej Martin-Priekopa 2. podpora získavania skúseností a ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov SOŠ dopravnej          na podujatiach na Slovensku a v zahraničí   Medzi jeho činnosti patrí: 1. podporovanie a organizovanie športových aktivít ako súčasti rozvoja osobnosti 2. podporovanie a organizovanie kultúrno-výchovných akcií školy 3. podpora technického a technologického vybavenia 4. podpora zahraničnej spolupráce so školami 5. podpora športového vybavenia školy 6. podpora propagácie školy 7. podpora činnosti pedagogických pracovníkov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu 8. podpora prípravy a vzdelávacej práce učiteľov 9. organizovanie školení, seminárov, dní techniky, kurzy 10. finančné podporovanie nadaných a aktívnych študentov     Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí v minulých rokoch prispeli  Občianskemu združeniu  "PLUS"  2%  dane z príjmu, a tak podporili žiakov našej školy.  Opäť Vás chceme požiadať, aby ste využili možnosť a podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť Vašich detí.      Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u triednych učiteľov alebo stiahnuť z www stránky našej školy (www.sosd.sk). Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní ( do 31. marca 2015) a zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad alebo do školy do 29. apríla 2015.        Podrobnejšie informácie nájdete na stránke  www.rozhodni.sk  Údaje o prijímateľovi     Názov: Občianske združenie "PLUS"     Sídlo:  Zelená 2, 036 08 Martin     Forma: Občianske združenie     IČO: 42055016 Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa, a.s.     číslo účtu: 0352548002/0900     IBAN: SK7309000000000352548002                                                                                   
Formulár - poukázanie 2% dane z prijmu
zahraničná spolupráca výmenný pobyt
zahraničná spolupráca výmenný pobyt
zahraničná spolupráca výmenný pobyt
Špecifikácia použitia podielu z 2% daní za rok 2015
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Výška použitého podielu zaplatenej dane
479,18€
materiálno-technické vybavenie školy
72,22€
zahraničná spolupráca výmenný pobyt
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia