Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Maturita
Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti MS 2019
Maturitné skúšky v mimoriadnom období školského roka 2019/2020 september 2019
Predmet
Úroveň
Dátum
Miesto konania
slovenský jazyk a literatúra
-
3. september 2019
Spojená škola Československej armády 24 036 01 Martin
anglický jazyk
B1
4. september 2019
Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 031 01 Liptovský Mikuláš
-  časový harmonogram opravného termínu bude v súlade s harmonogramom v riadnom termíne    (príchod žiakov na EČ najneskôr o 9.00 h., na PFIČ o 12.00 h.) -  žiaci, ktorí budú konať EČ a PFIČ MS, sú povinní preukázať sa občianskym preukazom -  žiak si prinesie so sebou najmenej 2 modro píšuce perá -  počas MS nesmú byť zapnuté mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia    na internet, v čase administrácie testov ich žiaci nemôžu používať ani na chodbách -  kód našej školy je 658 401
Riadny a opravný termín ústnej formy internej časti MS a praktickej časti odbornej zložky 16. – 17. september 2019 Harmonogram bude zverejnený na výveske školy. Žiaci dostanú písomné oznámenie o mieste a čase konania maturitnej skúšky.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa