Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Maturita 2021
Zmena v organizácii a termíny maturitných skúšok Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol, že v školskom roku 2020/2021                                             sa zrušuje  externá časť maturitnej skúšky                               zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 termín konania PF IČ MS zo SJL a CJ určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021 Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021 termín konania ÚF IČ MS určí okresný úrad – odbor školstva v Žiline tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021 termín konania PČOZ MS určí okresný úrad – odbor školstva v Žiline Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na Zmaturuj.sk
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa