Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Maturita
MATURITA 2019 ZÁKLADNÉ POKYNY PRE ŽIAKOV Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry má časti: 1. ústna forma internej časti (ÚFIČ) 2. externá časť (EČ) –100-minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou 3. písomná forma internej časti (PFIČ) –1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou,     z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je     1,5 – 3 strany A4. Maturitná skúška z anglického jazyka – úroveň B1 má časti: 1. ústna forma internej časti (ÚFIČ) 2. externá časť (EČ) –100-minútový test obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou 3. písomná forma internej časti (PFIČ) –1úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou),     čas na jej vypracovanie je 60 minút, požadovaný rozsah práce je 160 –180 slov Harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2019: 12. marec 2019 (utorok) - EČ a PFIČ MS –slovenský jazyk a literatúra (SJL) 9,00 hod. - príchod žiakov do školy 9,25 – 9,45 hod. - úvodné pokyny, žiaci vypĺňajú záhlavia OH 9.45 – 11.25 hod. – administrácia  EČ MS 11,25 – 12,20 hod. - prestávka pre žiakov 12,20 hod. - zverejnenie tém PFIČ MS, žiaci sú v učebniach pod dozorom administrátora a už nevychádzajú z tried 13,00 – 15,30 hod. – administrácia PF IČ MS - písanie vybranej témy 13. marec 2019 (streda) - EČ a PFIČ MS –anglický jazyk (AJ), úroveň B1 9,00 hod. - príchod žiakov do školy 9,25 – 9,45 hod. - úvodné pokyny, žiaci vypĺňajú záhlavia OH 9,45 – 11,25 hod. – administrácia  EČ MS 11,25 – 12,30 hod. - prestávka pre žiakov 12,30 hod. - zverejnenie zadaní PFIČ MS, žiaci sú v učebniach pod dozorom administrátora a už nevychádzajú z tried 13,00 – 14,00 hod. - administrácia PF IČ MS Na overenie totožnosti je potrebné priniesť si občiansky preukaz. Počas MS musia mať žiaci vypnuté mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet. V čase administrácie testov ich žiaci nemôžu používať ani na chodbách.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa