Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Maturita 2020
Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM. Slovenský jazyk a literatúra - 17. marec 2020 ( utorok) - (SJL) CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS Trvanie EČ MS: Formát úloh: Trvanie PFIČ MS: Formát úloh: Anglický jazyk - 18. marec 2020 (streda) - úroveň B1 (AJB1) CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS Trvanie EČ MS: Formát úloh: Trvanie PFIČ MS: Formát úloh: Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené   https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita v časti Špecifikácia testov EČ a PFIČ  MS 2020. NÁHRADNÝ TERMÍN EČ A PFIČ MS sa uskutoční 31. 3. –  3. 4. 2020 OPRAVNÝ TERMÍN EČ A PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR, predbežný termín je 3. až 8. septembra 2020
RIADNY TERMÍN externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2019/2020
100 minút 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou 150 minút 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)
100 minút 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou 60 minút 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)
TERMÍNY praktickej časti odbornej zložky – TČOZ v školskom roku 2019/2020
Termín
mechanik elektrotechnik silnoprúdová technika
31. 3. 2020 – 2. 4. 2020
Názov študijného odboru
Kód odboru
2697 K
mechanik elektrotechnik autoelektronika
28. 4. 2020 – 30. 4. 2020
2697 K
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
23. 4. 2020 – 24. 4. 2020
2684 K
komerčný pracovník v doprave
6. 5. 2020 – 7. 5. 2020
3759 K
TERMÍNY ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 1. jún 2020 – 5. jún 2020
Príprava na maturitnú skúšku Zo skúseností z minulých rokov vyplýva, že žiaci stredných škôl majú často skreslené a nepresné informácie o maturitnej skúške. NÚCEM pravidelne pripravuje a na svojej webovej stránke zverejňuje pre maturantov informačné materiály o externej a internej časti maturitnej skúšky. Z  viacerých rozhovorov s nimi sa ukázalo, že si tieto dokumenty poriadne a s porozumením mnohí ani neprečítali. Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli  videá o maturitnej skúške. Maturanti školy môžu aj touto jednoduchou formou získať základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite. Link na video Ako funguje maturitná skúška? Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity? Veríme, že táto žiakom blízka forma komunikácie prispeje k lepšiemu vytvoreniu si obrazu o tom, na čo sa majú maturanti v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju „skúšku dospelosti“.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa