Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Voľné pracovné miesta
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ponúka pre Vašich študentov (maturitného 4. ročníka) a absolventov voľné pracovné miesta na pozíciách: Elektromechanik, Mechanik, Rušňovodič, Zámočník dráhových vozidiel a voľné miesta v absolventskom programe ZSSK. Viac informácií o pracovných ponukách sa nachádza v prílohách.
Pre podrobnejšie informácie kontaktujte tel.: 043 / 4281486
Kurz pre rušňovodičov bude realizovaný v SIP Strečno so začiatkom od 26.10.2020. Aby sme zaradili zamestnanca do internátneho kurzu potrebujeme nasledovné povinné dokumenty: 1 - Riadnu objednávku s prihláškou na skúšku v zmysle zmluvy č.1/2015/ÚIVP. 2 - Vyplnenú, podpísanú a potvrdenú prílohu k objednávke (formulár na internátny kurz – vid príloha) 3 - Podmienky na zaradenie na kurz rušňovodiča: • Vek najmenej 20 rokov atď. v zmysle zákona 514/2009, §27– zodpovedá zamestnávateľ • Zdravotná spôsobilosť – zodpovedá zamestnávateľ (musí spĺňať pred zaradením do kurzu) • Psychická spôsobilosť – zodpovedá zamestnávateľ – ponúkame Vám realizáciu psychickej spôsobilosti na našich pracoviskách) – kontakt na web stránke https://www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/obchodne-vzdelavacie-sluzby/ustredny-institut-vzdelavania-psychologie/kontakty/ (musí spĺňať pred zaradením do kurzu) • Školenie BOZP – BPR – zabezpečí Vám IV Zvolen, IV Žilina, IV Bratislava, IV Košice– kontakt na web https://www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/obchodne-vzdelavacie-sluzby/ustredny-institut-vzdelavania-psychologie/ vzdelavanie/dokumenty-stiahnutie/ (musí spĺňať pred zaradením do kurzu) • Keď splníte predchádzajúce body, môže byť zaradený do kurzu, je treba odoslať dokumenty uvedené v bode 1) až 3). Po doručení dokumentov Vám bude spracovaná a odoslaná cenová kalkulácia, ktorá bude obsahovať cenu za vzdelávanie a služby SIP Strečno. Viac informácii o našom ubytovacom zariadení SIP Strečno nájdete na www.sipstrecno.sk
Voľné pracovné miesta pre absolventov Zoznam aktuálnych voľných pozícií v spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s.:
Majster odbornej výchovy - profesia elektrikár - silnoprúdová technika, mechanik elektrotechnik vzdelanie: - úplné stredné odborné - odbor elektrotechnika alebo príbuzný odbor vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.) so zameraním na elektrotechniku alebo silnoprúdovú techniku - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zamerané na elektrotechniku alebo silnoprúdovú techniku - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) - výučný list v odbore elektrotechnika so zameraním na silnoprúdovú techniku - doplňujúce pedagogické štúdium dátum nástupu: 11.1.2021 prax: minimálne 3 roky náplň, druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. pracovný pomer: na dobu určitú - počas zastupovania dlhodobej PN práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy: 738,50€ až 998,50 € podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 138/2019 Z.z.
Majster odbornej výchovy - odbor doprava - železničiar V súlade s vyhláškou 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov - zameranie: "doprava - železničiar" vzdelanie: - úplné stredné odborné - v odbore doprava - železničiar, alebo v príbuznom odbore - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.) so zameraním na odbor doprava - železničná doprava - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zamerané na odbor doprava - železničná doprava - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) - výučný list v odbore železničiar so zameraním na železničnú techniku - doplňujúce pedagogické štúdium dátum nástupu: 1.9.2021 náplň, druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. pracovný pomer: na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy: 738,50€ až 998,50 € podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 138/2019 Z.z.
Majster odbornej výchovy - profesia autoelektrikár - mechanik elektrotechnik vzdelanie: - úplné stredné odborné - zameranie na elektrotechniku (autoelektroniku) alebo - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.) so zameraním na elektrotechniku (autoelektroniku) - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zamerané na elektrotechniku (autoelektroniku) - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) - výučný list v odbore elektrotechnika (autoelektronika) - doplňujúce pedagogické štúdium - vyhláška odbornej spôsobilosti č. 508/2009 Z.z. dátum nástupu: 1.9.2021 náplň, druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. pracovný pomer: na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy: 738,50€ až 998,50 € podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 138/2019 Z.z.
. Zástupca riaditeľa pre THÚ vzdelanie: - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore strojárstvo, elektrotechnika alebo ekonomika - pedagogické minimum - 1. atestácia dátum nástupu: 1.6.2021 náplň, druh práce: - riadi a zodpovedá za prevádzku školy po ekonomickej a hospodárskej stránke, riadi, organizuje a kontroluje prácu podriadených zamestnancov, zabezpečuje a zodpovedá za vypracovanie ekonomiky organizácie, spracovanie rozpočtu školy a ročného plánu na neinvestičné a stavebné práce, rekonštrukcie - vykonáva dozor nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení - podieľa sa na tvorbe odbornej koncepcie školy - zabezpečuje proces verejného obstarávania - zodpovedá za včasné vyplnenie predpísaných výkazov súvisiacich s riadeným úsekom - zabezpečuje vykonávanie inventarizácie majetku - zabezpečuje a zodpovedá za dodržiavanie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK - zabezpečuje správne a komplexné vyhotovenie zmlúv v rámci riadeného útvaru - zabezpečuje vypracovanie a aktualizáciu interných predpisov a smerníc upravujúcich činnosti v kompetencii riadeného útvaru Požadovaná prax: minimálne 5 rokov pracovný pomer: na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy: od 1118,00€ podľa rokov praxe, príplatok za vedenie, osobný príplatok - práca vo verejnom záujme ,odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 138/2019 Z.z.