Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Voľné pracovné miesta
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Pre podrobnejšie informácie kontaktujte tel.: 043 / 4281486
Majster odbornej výchovy - profesia autoelektrikár - mechanik elektrotechnik vzdelanie: - úplné stredné odborné - zameranie na elektrotechniku (autoelektroniku) alebo - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.)   so zameraním na elektrotechniku (autoelektroniku) - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zamerané   na elektrotechniku (autoelektroniku) - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) - výučný list v odbore elektrotechnika (autoelektronika) - doplňujúce pedagogické štúdium - vyhláška odbornej spôsobilosti č. 508/2009 Z.z. dátum nástupu: 1.9.2021 náplň, druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. pracovný pomer: na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy: 738,50€ až 998,50 € podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 138/2019 Z.z.
Zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vzdelávania vzdelanie Stredné odborné s maturitou, odbor vychovávateľstvo dátum nástupu: 28.8.2021 prax: minimálne 5 rokov náplň, druh práce: Vedúci vychovávateľ zabezpečuje chod školského internátu, dohliada na výchovno - vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania, organizuje mimoškolské akcie v ŠI, stará sa o materiálno technické vybavenie ŠI. Riadi a organizuje práce na svojom úseku, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh  vyplývajúcich pre neho a ním riadený útvar, zodpovedá za dodržiavanie termínov plánovaných a ostatných úloh útvaru podľa potreby. pracovný pomer: na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim, od 13,00 do 21,00 hod. Platové podmienky: Platové zaradenie je v rozpätí 1118,00 až 1319,50€ podľa odpracovaných rokov a vzdelania + osobný príplatok + príplatok za vedenie. Kvalifikačné predpoklady: VŠ 2. stupňa - učiteľstvo a pedagogické vedy zamerané na vychovávateľstvo s prvou atestáciou v odbore vychovávateľstvo v súlade s § 39 Zákona č. 138/2019 Z.z.
Pracovník kuchyne - kuchár/kavzdelanie:  stredné odborné - odbor gastronómia dátum nástupu: ihneď prax : minimálne 1 rok náplň, druh práce: Zodpovednosť za technologické postupy pri príprave jedál, kvalitu, nezávadnosť a chutnosť pokrmov, zúčastňuje sa pri výdaji jedál, vykonáva obsluhu kuchynských strojov a ostatné činnosti podľa pokynov nadriadených. pracovný pomer: na dobu určitú s možnosťou predĺženia práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim základná zložka mzdy : 584 € až 701 € podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 553/2003 Z.z.
Majster odbornej výchovy - profesia elektrikár - slaboprúdová technika, mechanik elektrotechnik vzdelanie: - úplné stredné odborné - odbor slaboprúdová technika, elektronika alebo autoelektronika - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.) so zameraním na slaboprúdovú techniku, elektroniku alebo autoelektroniku - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zamerané na slaboprúdovú techniku, elektroniku alebo autoelektroniku - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) - výučný list v odbore slaboprúdová technika, elektronika alebo autoelektronika - doplňujúce pedagogické štúdium dátum nástupu: 1.9.2021 prax: minimálne 1 rok náplň, druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. pracovný pomer: na dobu určitú - 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy : 738,50€ až 998,50 € podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 138/2019 Z.z.
Majster odbornej výchovy - profesia elektrikár - slaboprúdová technika alebo elektronika a bezpečnostné systémy v doprave a priemysle vzdelanie: - úplné stredné odborné - odbor slaboprúdová technika alebo elektronika a bezpečnostné systémy v doprave a priemysle - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.) so zameraním na slaboprúdovú techniku alebo elektroniku a bezpečnostné systémy v doprave a priemysle - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.) so zameraním na slaboprúdovú techniku alebo elektroniku a bezpečnostné systémy v doprave a priemysle - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) - výučný list v odbore slaboprúdová technika alebo elektronika a bezpečnostné systémy v doprave a priemysle - doplňujúce pedagogické štúdium - vyhláška odbornej spôsobilosti č. 508/2009 Z.z. dátum nástupu: 1.9.2021 prax: minimálne 1 rok náplň, druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. pracovný pomer: na dobu určitú - 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy : 738,50€ až 998,50 € podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 138/2019 Z.z.
Majster odbornej výchovy - zameranie elektrotechnika - silnoprúdová technika, mechanik elektrotechnik Požadované vzdelanie :  - úplné stredné odborné - odbor elektrotechnika (silnoprúdová technika) -  VŠ 1. alebo 2.stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy so zameraním na elektrotechniku (silnoprúdovú techniku) -  VŠ 1. stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) so zameraním na  elektrotechniku (silnoprúdovú techniku) - výučný list v odbore elektrotechnika so zameraním na silnoprúdovú techniku - doplňujúce pedagogické štúdium ukončené do 4 rokov od prvého nástupu do prac. pomeru - vyhláška odbornej spôsobiosti č. 508/2009 Z.z. dátum nástupu: 1.9.2021 vhodné aj pre absolventa náplň, druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. pracovný pomer: na dobu určitú 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy: v rozsahu 738,50€ až 998,50 € podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 138/2019 Z.z.
Učiteľ/ka profes. predmetov elektrotechnika - silnoprúd. technika Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa v odbore elektrotechnika - silnoprúdová technika a doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa odborných predmetov (možnosť začať dopplňujúce pedagogické štúdium). dátum nástupu: 01.09.2021 prax: vhodné aj pre absolventa náplň, druh práce: Vyučovanie profesijných predmetov elektrotechnika - silnoprúdová technika v súlade s platnými učebnými osnovami. Výchovno - vzdelávacia činnosť žiakov. pracovný pomer: na dobu určitú 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy: v rozsahu 915 € - 1251,50 € podľa ukončeného vzdelania. K platovej tarife patrí ešte zvýšenie podľa odpracovaných rokov, ako aj iné príplatky ( triednictvo, kredi.prípl.). Práca vo verejnom záujme - odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 553/2003 Z.z.
Vychovávateľ Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo a pedagogické vedy zamerané na vychovávateľstvo dátum nástupu: 01.09.2021 prax: vhodné aj pre absolventa náplň, druh práce: Výchovno - vzdelávacia činnosť zameraná na všestranné rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov detí a žiakov. Vychovávateľ uskutočňuje výchovnú prácu s pridelenou skupinou žiakov, riadi ich metodicky a pedagogicky, zodpovedá za ich úroveň a výsledky. pracovný pomer: na dobu určitú 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim: od 13,00 h - do 21,00 h alebo 14,00 h - do 22,00 h základná zložka mzdy: v rozsahu 738,50 € - 965,00 € podľa ukončeného vzdelania a odpracovaných rokov. Práca vo verejnom záujme - odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 553/2003 Z.z.