Stredná odborná škola dopravná

Vznik a história školy
1887
1887 - 1890
1890 - 1924
30.7.1939 - 31.7.1952
1952 - 1957
1957 - 1980
1980 - 31.3.1994
1.4.1994 - 2001
2001 - 31.8.2008
1.9.2008 - 31.12.2008
1.1.2009 - trvá
založenie učňovskej školy vo Vrútkach
Učňovská škola Vrútky
Odborná učňovská škola Vrútky
Učilište štátnych pracovných záloh Vrútky
Železničné odborné učilište Vrútky
Učňovská škola Vrútky
Stredné odborné učilište železničné Vrútky
Stredné odborné učilište železničné Martin - Priekopa
Združená stredná škola dopravná Martin - Priekopa
Stredná odborná škola Martin - Priekopa
Stredná odborná škola dopravná Martin - Priekopa
Vývoj názvu školy:
23
25
690
2689
Počiatočný počet:
Rok 1939 - obnovená UŠ:
Počet absolventov v rokoch 1887 - 1924:
Počet absolventov v rokoch 1987 - 2001:
Najväčší rozkvet školy s najvyšším počtom absolventov, roky 1967 - 1986:
Počty žiakov:
4149
Prehľad vyučených žiakov za obdobie 100 rokov:
obdobie:
počet:
5 roč. štúdium:
SŠ pracujúcich:
4 r. štúdium:
spolu vyučených:
spolu:
1887-1924
1924-1939
1939-1952
1952-1957
1957-1967
1967-1986
690
350
747
1258
3017
6062
386
192
554
7194
386
192
554
4149
1258
747
350
690
30
742
78
Súčastný počet tried:
počet žiakov:
pedagogickí pracovníci (učitelia, majstri, vychovávatelia):
Počet absolventov za obdobie rokov 1987 - 2003 Počet absolventov SPŠD: 220 To znamená, že naša škola počas svojej existencie vychovala približne 10 200 absolventov
45
54
učiteľský zbor:
ostatní zamestnanci:
Roky:
Vedenie školy:
01.12.1956 - 31.07.1976
Riaditeľ:
Jozef Ľubušky
1952:
01.08.1976 - 30.06.1989
01.07.1989 - 31.01.1990
01.02.1990 - 30.06.2008
01.07.2008 - 21.01.2009
22.01.2009 - doteraz
Vojtech Ľuptovský
Anton Milučký
Ing. Ladislav Valko
Ing. Ján Weiss
Ing. Viera Žemberová
PhDr. Jarmila Matejčíková
rok 1977
rok 1987
rok 1992
rok 1997
Informácie o popularizačnom vydaní:
Odborné učilište železničných opravovní a strojární Martin - Vrútky
100 Stredné odborné učilište železničné Martin - Vrútky
Stredné odborné učilište železničné Vrútky
110 Stredné odborné učilište železničné Martin - Priekopa
Farebné brožované vydania s obrázkami
rok 2012
125 rokov - Cesty Strednej odbornej školy dopravnej 1887 - 2012
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
-  Požiadavky na prípravu robotníckeho dorastu sa však neustále zvyšovali, a tak sa začala v roku 1963 výstavba celého areálu učilišťa pozostávajúceho    z objektov - dielne, škola, telocvičňa, internát, administratívna budova, jedálenský blok. Do užívania bol odovzdaný v roku 1966. -  Rozširovaním osnov teoretickej prípravy a zvýšeným počtom žiakov učilišťa (900) stali sa aj nové priestory nedostačujúce. V roku 1984 sa začalo vyučovať    v desiatich učebniach novej školskej budovy, postupne pribudli nové sklady (1985), druhá budova domova mládeže (1987).
Politický a ekonomický vývoj našej spoločnosti výrazne ovplyvnil aj oblasť rozvoja automobilového priemyslu, a tým aj služieb spojených s jeho rozvojom. Možno konštatovať, že v poslednom desaťročí došlo k obrovskému nárastu počtu automobilov a k zásadnej obmene vozového parku v rámci Slovenskej republiky. Automobilový priemysel v ostatných rokoch zastáva významné miesto na trhu práce. Patrí k odvetviam s permanentným inovačným procesom, v dôsledku ktorého, s každou novou výrobnou sériou, prichádzajú na trh automobily s novým a technicky náročným vybavením s výraznou prevahou prvkov elektroniky. Tieto skutočnosti zvyšujú nároky na odborné vedomosti a zručnosti zamestnancov z oblasti predaja a servisu cestných motorových vozidiel. Tomuto trendu sa musí svojou úrovňou a rozsahom vzdelávacích aktivít prispôsobiť v celom svojom rozsahu aj systém odborného vzdelávania a prípravy (ďalej OVP). Základnou požiadavkou doby je teda, zvýšenie kvality OVP pre oblasť výroby, servisu a predaja cestných motorových vozidiel a zabezpečenie rovnováhy medzi kapacitami vzdelávacieho systému a potrebami trhu práce. Problematika OVP pre oblasť predaja a servisu motorových vozidiel je odborne garantovaná na úrovni zamestnávateľov v celoslovenskej vzdelávacej komisii pri Cechu predajcov a servisov cestných motorových vozidiel (ďalej CPSMV), ktorý je divíziou Združenia automobilového priemyslu SR (ďalej ZAP). Komisia v úzkej súčinnosti s gestorom projektu Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ďalej ŠIOV), ďalšími zainteresovanými  (ŠPÚ, VÚC) a vybranými "pilotnými centrami" (ďalej PC) rieši a zabezpečuje inovačný proces organizácie, obsahu i foriem OVP. Na základe analýzy trhu potrieb trhu práce boli definované základné postupy, ktoré je nevyhnutné realizovať pre skvalitnenie OVP, ako aj základné východiská pre návrh projektu "Optimalizácia odborného vzdelávania a prípravy pre predaja servis cestných motorových vozidiel". Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu projektu je optimalizácia siete škôl zameraných na prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre oblasť automobilového priemyslu a sústredenie OVP do vybraných PC, ktoré svojou kvalitou a kapacitou zabezpečia reálne potreby trhu práce.
Pilotné centrum Združenia automobilového priemyslu SR 2003 - 2015
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
-  V roku 1883 sa stal prednostom železničných dielní pre opravu vozidiel Jozef Rampl, zásluhou ktorého vznikla    v roku 1887 učňovská škola s cieľom vychovávať vlastný učňovský dorast pre potrebu dielní. Učňovská doba bola    štvorročná a teória sa vyučovala v maďarskom jazyku v nedeľu od ôsmej do dvanástej. -  V roku 1890 bola učňovská škola reorganizovaná a stala sa odbornou učňovskou školou s 23 učňami. Vyučovalo sa    v pracovnej dobe. Škola bola vybavená plastickými modelmi, obrazovými pomôckami, technologickými zbierkami    kovov. V roku 1894 ju navštívil uhorský minister železníc a nariadil vybudovať takýto typ školy pre celé územie    Uhorska, lebo dosahovala dobré výsledky. -  Od roku 1912 sa odborná učňovská škola stala znova štvorročnou s pravidelným vyučovaním a schválenými    osnovami. -  Po prevzatí Košicko-bohumínskej dráhy správou ČSD v roku 1924 bola 20. decembra učňovská škola zrušená.    Vrútockí robotníci dielní viedli tuhý boj za jej obnovenie. Výnosom Ministerstva dopravy a verejných prác sa 31. júla    1939 znova otvorila štvorročná učňovská škola pri Hlavnej dielni vo Vrútkach a bolo prijatých 25 chlapcov. Postupne    sa vybudovala nová škola s najmodernejšími obrábacími strojmi, v ktorej vyučovali najlepší pracovníci. Učňovská    doba sa zmenila na trojročnú, s vyučovaním ôsmich remeselných odborov. -  V období Slovenského národného povstania bolo vyučovanie prerušené, učni pracovali so zamestnancami na    opravách lokomotív. Po oslobodení priestory pre vyučovanie zvyšovaním počtu žiakov nestačili, a preto sa vyučovalo    v rôznych prenajatých budovách v Martine.