Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Rada školy pri Strednej odbornej škole dopravnej v Martine - Priekope
Meno a Priezvisko
Funkcia
Zástupca
Mgr. Dušan Striško
predseda
pedagogický zamestnanec
Bc. Katarína Pravňanová
členka
nepedagogický zamestnanec
Bc. Katarína Orságová
člen
rodič
Ing. Ján Dulla
člen
rodič
PaedDr. Tomáš Zanovit
člen
ŽSK
Lívia Fabianová
členka
ŽSK
Ing. Stanislav Thomka
člen
ŽSK
doc. Ing. Peter Blaho, PhD.
člen
stavovská organizácia AZZZ SR
Lucia Steinerová
členka
zástupca žiakov
1
3
4
5
7
8
9
10
11
Mgr. Viera Kolesárová
podpredseda
pedagogický zamestnanec
2
Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa
Dátum schválenia RŠ Žilinským samosprávnym krajom
Ing. Ján Dulla
člen
rodič
6
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa