Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prijímanie na štúdium v systéme duálneho vzdelávania
1 v systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie na základe 1) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou 2) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom  a žiakom obidve zmluvy musia mať písomnú formu 2 zamestnávateľ musí mať overenú spôsobilosť poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore, alebo v učebnom odbore. Overenie sa vykoná na základe žiadosti, ktorú zamestnávateľ doručí príslušnej stavovskej organizácii, alebo príslušnej profesijnej organizácii do 30 septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Ak zamestnávateľ spĺňa podmienky, stavovská, alebo profesijná organizácia vydá zamestnávateľovi osvedčenie 3 zamestnávateľ, ktorý je držiteľom osvedčenia  po dohode uzatvorí zmluvu o duálnom vzdelávaní s príslušnou strednou odbornou školou 4 vybranému uchádzačovi  zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania 5 potvrdenie uchádzač pripojí k prihláške na vzdelávanie 6 po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi s ktorým má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške potvrdenie v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia. 7 zamestnávateľ  písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka na uzatvorenie učebnej zmluvy 8 učebnú zmluvu možno uzatvoriť najneskôr do 31.augusta kalendárneho roka pred nástupom žiaka do prvého ročníka.
Stupeň vzdelania
V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 45/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti  
Odbory v školskom roku 2022/2023
2697 K
mechanik elektrotechnik
komerčný pracovník v doprave
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
Dĺžka štúdia v rokoch
3A
3A
3A
4
4
4
Žilinský samosprávny kraj určuje SOŠ dopravnej, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa  nasledovné odbory v triedach  prvého ročníka pre školský rok 2022/2023
Názov študijného alebo učebného odboru
Kód odboru
3759 K
2684 K
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
3A
4
3758 K
elektromechanik silnoprúdová technika
3C
3
2683 H 11
železničiar
3C
3
3762 H
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
3A
3
3763 H
mechanik opravár koľajových vozidiel
3C
3
2466 H 10
mechanik železničnej prevádzky
3C
3
3770 H
Počet štátnych žiakov
2697 K
mechanik elektrotechnik
komerčný pracovník v doprave
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
Počet žiakov SDV
12
4
9
18
2
0
Názov študijného odboru
Kód odboru
3759 K
2684 K
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
8
0
3758 K
Počet žiakov SDV
30
6
9
8
Počet štátnych žiakov
2683 H 11
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik opravár koľajové vozidlá
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
Počet žiakov SDV
2
4
0
10
2
5
Názov učebného odboru
Kód odboru
2466 H 10
3763 H
železničiar
0
3
3762 H
Počet žiakov SDV
12
6
5
3
mechanik železničnej prevádzky
3770 H
2
4
6
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Počet žiakov v triedach prvého ročníka pre školský rok 2022/2023
Nadstavbové štúdium pre školský rok 2023/2024
 Podmienky prijímacieho konania 2024/2025