Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prijímanie na štúdium v systéme duálneho vzdelávania
1 v systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie na základe 1) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou 2) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a žiakom obidve zmluvy musia mať písomnú formu 2 zamestnávateľ musí mať overenú spôsobilosť poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore, alebo v učebnom odbore. Overenie sa vykoná na základe žiadosti, ktorú zamestnávateľ doručí príslušnej stavovskej organizácii, alebo príslušnej profesijnej organizácii do 30 septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Ak zamestnávateľ spĺňa podmienky, stavovská, alebo profesijná organizácia vydá zamestnávateľovi osvedčenie 3 zamestnávateľ, ktorý je držiteľom osvedčenia  po dohode uzatvorí zmluvu o duálnom vzdelávaní s príslušnou strednou odbornou školou 4 vybranému uchádzačovi  zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania 5 potvrdenie uchádzač pripojí k prihláške na vzdelávanie 6 po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi s ktorým má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške potvrdenie v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia. 7 zamestnávateľ  písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka na uzatvorenie učebnej zmluvy 8 učebnú zmluvu možno uzatvoriť najneskôr do 31.augusta kalendárneho roka pred nástupom žiaka do prvého ročníka.
SOŠ dopravná, Zelená 2, Martin - Priekopa Pridelený počet žiakov ŽSK v triedach prvého ročníka pre šk. rok 2024/2025:
Počet štátnych žiakov
2697 K
Počet žiakov SDV
Názov študijného odboru (4 ročný)
Kód odboru
3758 K
Počet žiakov spolu
Poznámka
2684 K
3759 K
3769 K
SDV – systém duálneho vzdelávania
2683 H 11
Kód odboru
3770 H
3762 H
2410 K
3763 H
SOŠ dopravná, Zelená 2, Martin - Priekopa Pridelený počet žiakov ŽSK v triedach prvého ročníka pre šk. rok 2023/2024:
Počet štátnych žiakov
2697 K
Počet žiakov SDV
Názov študijného odboru (4 ročný)
Kód odboru
3758 K
Počet žiakov spolu
Poznámka
2684 K
3759 K
3769 K
SDV – systém duálneho vzdelávania
2683 H 11
Kód odboru
3770 H
3762 H
Počet voľných miest systému duálneho vzdelávania v triedach prvého ročníka v šk. rok 2023/2024:
Plánovaný počet žiakov SDV
Počet žiakov SDV
Názov študijného odboru (4 ročný)
Kód odboru
Počet žiakov spolu
Počet voľných miest SDV
2697 K
3758 K
3769 K
Plánovaný počet žiakov SDV
Počet žiakov SDV
Názov študijného odboru (3 ročný)
Kód odboru
Počet žiakov spolu
Počet voľných miest SDV
SDV – systém duálneho vzdelávania
3762 H
Ďalšie dokumenty na stiahnutie:
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
0
0
20
7
20
7
mechanik elektrotechnik mechanička elektrotechnička
9
6
0
0
9
6
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá detský lekár
rušňovodič - rušňovodička (experimentálne overovanie)
0
40
40
Potvrdenie o zdravot- nej spôsobilosti vydá lekár určený zamestnávateľom
Počet štátnych žiakov
Počet žiakov SDV
0
0
4
6
Názov učebného odboru (3 ročný)
Počet žiakov spolu
4
6
Poznámka
0
6
6
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy operátorka prevádzky a ekonomiky dopravy
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
komerčný pracovník v doprave komerčná pracovníčka v doprave
elektromechanik, elektromechanička silnoprúdová technika
mechanik železničnej prevádzky mechanička železničnej prevádzky
železničiar železničiarka
 Podmienky prijímacieho konania 2025/2026
Kritériá prijímacieho konania 2024/2025
operátor výroby, modernizácie a opráv koľajových vozidiel / operátor výroby, modernizácie a opráv koľajových vozidiel
0
12
12
Potvrdenie o zdravot- nej spôsobilosti vydá lekár určený zamestnávateľom
0
5
5
manipulant poštovej prevádzky a prepravy / manipulantka poštovej prevádzky a prepravy
 Podmienky prijímacieho konania 2023/2024
5
2
17
5
22
7
mechanik elektrotechnik mechanička elektrotechnička
9
6
0
0
9
6
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá detský lekár
rušňovodič - rušňovodička (experimentálne overovanie)
0
40
40
Potvrdenie o zdravot- nej spôsobilosti vydá lekár určený zamestnávateľom
Počet štátnych žiakov
Počet žiakov SDV
0
0
6
7
Názov učebného odboru (3 ročný)
Počet žiakov spolu
6
7
Poznámka
1
3
4
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy operátorka prevádzky a ekonomiky dopravy
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
komerčný pracovník v doprave komerčná pracovníčka v doprave
elektromechanik, elektromechanička silnoprúdová technika
mechanik železničnej prevádzky mechanička železničnej prevádzky
železničiar železničiarka
Potvrdenie o zdravot- nej spôsobilosti vydá lekár určený zamestnávateľom
Zdravotnú spôsobilosť pre odbor 3762H posudzuje lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore – v SDV ho určí zamestnávateľ a pre štátnych žiakov je to detský lekár.
17
5
11
3
22
6
mechanik elektrotechnik mechanička elektrotechnička
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy operátorka prevádzky a ekonomiky dopravy
rušňovodič - rušňovodička (experimentálne overovanie)
40
12
30
6
2
18
3
0
4
železničiar železničiarka
3
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže v súlade so školským zákonom zverejnilo zoznam odborov, v ktorých sa vyžaduje zdokladovanie zdravotnej spôsobilosti pre štúdium v danom odbore vzdelávania pre školský rok 2024/2025. V SOŠ-dopravnej  sú zaradené tieto odbory: 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle 3762 H železničiar K prihláške na štúdium v uvedených odboroch vzdelávania sa  POVINNE prikladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. link: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-        zdravotna-sposobilost/
Termíny prijímacích skúšok: Prvé kolo:   1. termín - štvrtok  02. 05. 2024 2. termín - pondelok  06. 05. 2024 Príchod žiakov: 7,30 - 8,00 hod.  Prijímacie skúšky: od 8,00 hod.     Druhé kolo: Koná sa v prípade nenaplnenia dostatočného počtu žiakov. utorok 18. 06. 2024
Nadstavbové a pomaturitné štúdium 2024/2025
Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025
Študijné odbory
Učebné odbory