Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prijímanie na štúdium v systéme duálneho vzdelávania
1 v systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie na základe 1) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou 2) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom  a žiakom obidve zmluvy musia mať písomnú formu 2 zamestnávateľ musí mať overenú spôsobilosť poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore, alebo v učebnom odbore. Overenie sa vykoná na základe žiadosti, ktorú zamestnávateľ doručí príslušnej stavovskej organizácii, alebo príslušnej profesijnej organizácii do 30 septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Ak zamestnávateľ spĺňa podmienky, stavovská, alebo profesijná organizácia vydá zamestnávateľovi osvedčenie 3 zamestnávateľ, ktorý je držiteľom osvedčenia  po dohode uzatvorí zmluvu o duálnom vzdelávaní s príslušnou strednou odbornou školou 4 vybranému uchádzačovi  zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania 5 potvrdenie uchádzač pripojí k prihláške na vzdelávanie 6 po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi s ktorým má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške potvrdenie v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia. 7 zamestnávateľ  písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka na uzatvorenie učebnej zmluvy 8 učebnú zmluvu možno uzatvoriť najneskôr do 31.augusta kalendárneho roka pred nástupom žiaka do prvého ročníka.
  Termíny prijímacích skúšok: Prvé kolo:   1. termín  - štvrtok  04. 05. 2023 -  v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 05. 05. 2023   2. termín – utorok  09. 05. 2023 -  v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. 05. 2023   Druhé kolo: Koná sa v prípade nenaplnenia dostatočného počtu žiakov. utorok 20. 06. 2023  - z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu 21.06.2023 Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania  zverejní riaditeľka strednej školy na webovom sídle strednej školy a na výveske školy 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) pre prvé kolo a 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) pre druhé kolo. Zákonný zástupca najneskôr do 24. mája 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole nastúpenie/nenastúpenie na štúdium. Termín pre druhé kolo je do 28. júna 2024 (23:59 hod.).
Plánovaný počet žiakov v triedach prvého ročníka pre šk. rok 2023/2024:
Počet štátnych žiakov
2697 K
Počet žiakov SDV
Názov študijného odboru (4 ročný)
Kód odboru
3758 K
Počet žiakov spolu
Počet žiakov spolu
2684 K
3759 K
3769 K
SDV – systém duálneho vzdelávania
2683 H 11
Kód odboru
3770 H
3762 H
* Zdravotnú spôsobilosť pre odbor 3762H posudzuje lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore – v SDV ho určí zamestnávateľ a pre štátnych žiakov je to detský lekár. Podmienky prijímacieho konania na štúdium a tlačivo na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti žiaka (pre štátnych žiakov odborov 2684K a 3762H) nájdete TU:
INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA ŠK. ROK 2023/2024
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Nadstavbové štúdium pre školský rok 2023/2024
 Podmienky prijímacieho konania 2024/2025
5
2
17
5
22
7
9
6
0
0
9
6
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá detský lekár
rušňovodič - rušňovodička (experimentálne overovanie)
0
40
40
Potvrdenie o zdravot- nej spôsobilosti zabezpečí zamestnávateľ
Počet štátnych žiakov
Počet žiakov SDV
0
0
6
7
Názov učebného odboru (3 ročný)
Počet žiakov spolu
6
7
Počet žiakov spolu
1
3
4
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti *