Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Kontakty - Vedenie školy
Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Matejčíková 043 / 428 25 39 jmatejcikova@sosd.sk
Zástupca riaditeľky pre praktické a odborné vyučovanie: Ing. Milan Denko 043 / 428 14 86  kl.150 mdenko@sosd.sk
Zástupca riaditeľky pre VMV: Mgr. Milan Sýkora PhD. 043 / 430 33 38 sykora@sosd.sk
Zástupkyňa riaditeľky pre THÚ: JUDr. Gabriela Skypalová 043 / 428 14 86  kl.120 skypalova@sosd.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie:   RNDr. Gabriela Povrazníková 043 / 428 26 24 gpovraznikova@sosd.sk
Hlavný majster a koordinátor pre duálne vzdelávanie:  Mgr. Dušan Striško strisko@sosd.sk
Výchovná poradkyňa: Mgr. Viera Kolesárová kolesarova@sosd.sk
Kariérová poradkyňa : Ing. Ľubica Bednárová lbednarova@sosd.sk
Koordinátorka primárnej prevencie a environmentálnej výchovy:
Referent personálnej práce a miezd:  Bc. Zuzana Záhorcová 043 / 428 25 39 043 / 428 14 86 kl. 151 personalne@sosd.sk
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
043 / 428 14 86
170 55 211
20 20 59 85 80
sosdmt@sosd.sk
www.sosd.sk
tel. vrátnica školy:
IČO:
DIČ:
e-mail:
stránka školy:
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba: