Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Kontakty
Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Matejčíková 043 / 428 25 39 jmatejcikova@sosd.sk
Zástupca RŠ pre praktické vyučovanie: Mgr. Dušan Striško 043 / 428 14 86  kl.113 strisko@sosd.sk
Zástupca  pre mimoškolské vzdelávanie: Mgr. Milan Sýkora PhD., MBA 043 / 430 33 38 sykora@sosd.sk
Zástupkyňa RŠ pre technicko hospodársky úsek: JUDr. Gabriela Skypalová 043 / 428 14 86  kl.150 skypalova@sosd.sk
Zástupkyňa RŠ pre teoretické vyučovanie:   RNDr. Gabriela Drahošová Ing. Katarína Lengyelová 043 / 428 26 24
Koordinátor pre duálne vzdelávanie:  František Vronka fvronka@sosd.sk
Špeciálny pedagóg: Mgr. Viera Kolesárová kolesarova@sosd.sk
Kariérová poradkyňa: Ing. Ľubica Bednárová lbednarova@sosd.sk
Referent personálnej práce a miezd:  Bc. Zuzana Záhorcová 043 / 428 25 39 043 / 428 14 86 kl. 151 personalne@sosd.sk
Výchovná poradkyňa: Mgr. Petra Taldová taldova@sosd.sk
Koordinátorka primárnej prevencie a environmentálnej výchovy: PaedDr. Libuša Bartková bartkova@sosd.sk
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
043 / 428 14 86
170 55 211
20 20 59 85 80
sosdmt@sosd.sk
www.sosd.sk
tel. vrátnica školy:
IČO:
DIČ:
e-mail:
stránka školy:
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba: