Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí v minulom roku prispeli  Občianskemu združeniu  "PLUS"  2%  dane z príjmu, a tak podporili žiakov našej školy.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Občianske združenie  PLUS
Občianske združenie "PLUS" za Správnu radu Ing. Klencová Slávka
Pedagogickí pracovníci Strednej odbornej školy dopravnej v Martine - Priekope založili v novembri 2006 Občianske združenie "PLUS", ktoré bolo 7. decembra 2006 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Ciele  Občianskeho združenia "PLUS": 1. podpora výchovy a vzdelávania žiakov SOŠ dopravnej Martin-Priekopa 2. podpora získavania skúseností a ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov SOŠ      dopravnej na podujatiach na Slovensku a v zahraničí  Medzi jeho činnosti patrí:  1. podporovanie a organizovanie športových aktivít ako súčasti rozvoja osobnosti  2. podporovanie a organizovanie kultúrno-výchovných akcií školy  3. podpora technického a technologického vybavenia  4. podpora zahraničnej spolupráce so školami  5. podpora športového vybavenia školy  6. podpora propagácie školy  7. podpora činnosti pedagogických pracovníkov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu  8. podpora prípravy a vzdelávacej práce učiteľov  9. organizovanie školení, seminárov, dní techniky, kurzy  10. finančné podporovanie nadaných a aktívnych študentov Opäť Vás chceme požiadať, aby ste využili možnosť a podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť Vašich detí.  Tlačivá k poukázaniu 2% si môžete stiahnuť z www stránky našej školy (www.sosd.sk v časti Občianske združenie) alebo zo stránky finančnej správy (www.financnasprava.sk). Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní                          (najneskôr do 2.apríla 2024  resp. v predĺženej lehote na podanie daňového                          priznania do 30.06.2024 alebo 30.09.2024). Zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o vydanie „Potvrdenia o zaplatení dane“, priložiť k vyplnenému tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ a poslať/doručiť na daňový úrad najneskôr do 30. apríla 2024, prípadne ho môžete doručiť do školy (osobne na vrátnici alebo poštou na adresu školy) do 28. apríla 2024. Údaje o prijímateľovi     Názov: Občianske združenie "PLUS"    Sídlo:  Zelená 2, 036 08 Martin    Forma: Občianske združenie   IČO: 42055016 Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a.s.    číslo účtu: 0352548002/0900    IBAN: SK7309000000000352548002