Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí v minulých rokoch prispeli  Občianskemu združeniu  "PLUS"  2%  dane z príjmu, a tak podporili žiakov našej školy.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Občianske združenie  PLUS
Občianske združenie "PLUS" za Správnu radu Ing. Klencová Slávka
Pedagogickí pracovníci Strednej odbornej školy dopravnej v Martine - Priekope založili v novembri 2006 Občianske združenie "PLUS", ktoré bolo 7. decembra 2006 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Ciele  Občianskeho združenia "PLUS": 1.   podpora výchovy a vzdelávania žiakov SOŠ dopravnej Martin-Priekopa 2.   podpora získavania skúseností a ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov SOŠ dopravnej       na podujatiach na Slovensku a v zahraničí   Medzi jeho činnosti patrí:  1.   podporovanie a organizovanie športových aktivít ako súčasti rozvoja osobnosti  2.   podporovanie a organizovanie kultúrno-výchovných akcií školy  3.   podpora technického a technologického vybavenia  4.   podpora zahraničnej spolupráce so školami  5.   podpora športového vybavenia školy  6.   podpora propagácie školy  7.   podpora činnosti pedagogických pracovníkov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu  8.   podpora prípravy a vzdelávacej práce učiteľov  9.   organizovanie školení, seminárov, dní techniky, kurzy  10. finančné podporovanie nadaných a aktívnych študentov Opäť Vás chceme požiadať, aby ste využili možnosť a podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť Vašich detí.       Tlačivá si môžete stiahnuť z www stránky našej školy (www.sosd.sk v časti Občianske združenie) alebo zo stránky finančnej správy (www.financnasprava.sk). Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní (do 31. marca 2023). Zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o vydanie „Potvrdenia o zaplatení dane“, priložiť k vyplnenému tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ a poslať/doručiť na daňový úrad najneskôr do 30. apríla 2023, prípadne ho môžete doručiť do školy (osobne na vrátnici alebo poštou na adresu školy) do 28. apríla 2023. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke  www.rozhodni.sk  Údaje o prijímateľovi     Názov: Občianske združenie "PLUS"     Sídlo:  Zelená 2, 036 08 Martin     Forma: Občianske združenie     IČO: 42055016 Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa, a.s.     číslo účtu: 0352548002/0900     IBAN: SK7309000000000352548002                                                                                   
Špecifikácia použitia podielu z 2% daní za rok 2020
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Výška použitého podielu zaplatenej dane
1000€
podpora propagácie školy 135. výročie
334,87€
učebné pomôcky
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Informácie k 2%