Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Vzdelávanie
Odbory
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Školský vzdelávací program
Nadstavbové štúdium v prvom a druhom ročníku prebieha dennou formou. Slovenský jazyk a cudzí jazyk sa vyučujú dennou formou ostatné predmety sa vyučujú formou konzultácií. Klasifikácia z predmetov, ktoré sa vyučujú konzultačnou formou na konci obidvoch polrokov sa uzatvára komisionálnymi skúškami.
Nadstavbové štúdium v školskom roku 2022/2023
3757 L dopravná prevádzka  duálne vzdelávanie
2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení   duálne vzdelávanie
Študijné odbory - denné štúdium v školskom roku 2022/2023
Učebné odbory - denné štúdium v školskom roku 2022/2023
INFORMÁCIA PRE RODIČOV Vstup do elektronickej žiackej knižky vyžaduje prihlasovacie meno a heslo, ktoré obdržíte na 1.rodičovskom stretnutí v školskom roku. V prípade, že máte záujem o skorší vstup, kontaktujte triedneho učiteľa Vašej dcéry/syna a dohodnite si spôsob prevzatia. Prajeme si vzájomne, aby žiacka knižka prispela ku zvýšeniu informovanosti o prospechu žiakov a najmä ku zlepšeniu ich výsledkov. S pozdravom:   pedagogickí zamestnanci SOŠD Martin-Priekopa
Stupeň vzdelania
V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 45/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti  
Odbory v školskom roku 2022/2023
2697 K
mechanik elektrotechnik
komerčný pracovník v doprave
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
Dĺžka štúdia v rokoch
354
354
354
4
4
4
Žilinský samosprávny kraj určuje SOŠ dopravnej, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa  nasledovné odbory v triedach  prvého ročníka pre školský rok 2022/2023
Názov študijného alebo učebného odboru
Kód odboru
3759 K
2684 K
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
354
4
3758 K
elektromechanik silnoprúdová technika
353
3
2683 H 11
železničiar
353
3
3762 H
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
354
3
3763 H
mechanik opravár koľajových vozidiel
353
3
2466 H 10
mechanik železničnej prevádzky
353
3
3770 H
Žilinský samosprávny kraj určuje SOŠ dopravnej, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa  nasledovné odbory pre prijímanie žiakov na nadstavbové štúdium pre školský rok 2022/2023
Forma štúdia
2675 L 02
elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
dopravná prevádzka
Dĺžka štúdia v rokoch
denná
denná
2
2
Názov študijného odboru
Kód odboru
3757 L
3769 K
rušňovodič
354
4