Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Projekt  -  Škola v praxi, prax v škole...
Prijímateľ: Stredná odborná škola dopravná ITMS kód projektu: 26110130540 Operačný program: Vzdelávanie Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú Rozpočet projektu: 339 358,62 € Výška poskytnutého NFP: 288 454,83 € Typ projektu: dopytovo orientovaný Realizácia projektu: 03/2013 - 02/2015 Miesto realizácie: Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin -   Pripraviť pedagógov na aplikáciu nových metód výučby s využitím modernej didaktickej techniky     prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania -   Podporiť vyučovanie pre prax a vznietiť záujem žiakov prostredníctvom tvorby moderných pedagogických     a učebných materiálov -   Transformovať tradičné výučbové procesy na moderné a tým skvalitniť výstupy vzdelávania pre trh     práce v súlade s požiadavkami zamestnávateľov