Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
II. turnus – 13.6.2021 -26.6.2021 - Kroměříž
II. turnus – 12.6.2022 -25.6.2022 – Praha, Olomouc
I. turnus – 22.5.2022 – 4.6.2022 – Kroměříž
Projekt Erasmus+ bol úspešne schválený   2020-1-SK01-KA102-078042
Projekt Erasmus+ bol úspešne schválený   2022-1-SK01-KA122-VET-000070888
I. turnus – 20.11.2022 – 2.12.2022 – Kroměříž
II. turnus – 12.2.2023 – 25.2.2023 – Kroměříž
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Erasmus+
   V piatok 26. apríla 2019 sa uskutočnilo na našej škole slávnostné ukončenie projektu pod názvom Medzinárodné odborné vzdelávanie zamerané na železničnú dopravu a oblasť elektrotechniky v rámci programu Erasmus +. Dvadsať žiakov II. a III. ročníka študijných odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy a mechanik elektrotechnik vykonávalo svoju prax vo firmách Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v Přerove a  Elektro Kroměříž, a.s. v Kroměříži. Žiaci sa zúčastnili svojich stáží v dvoch turnusoch I. turnus sa konal v novembri 2018 a II. turnus sa konal v marci 2019.  Sprostredkovateľskou agentúrou bola česká organizácia s bohatými skúsenosťami, Agamos s.r.o. Projektový tím v zložení Ing. Ľubice Bednárovej, Ing. Slávky  Klencovej, Ing. Milana Denka, Mgr. Viery Kolesárovej pod vedením koordinátora projektu Mgr. Dušana Striška sa snažil o vytvorenie príležitosti poskytnúť žiakom možnosť získať odbornú prax mimo Slovenskej republiky. Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality odbornej prípravy žiakov a získanie lepšej pozície na trhu práce v rámci konkurencieschopnosti.   O zmysluplné využitie poobedného programu sa žiakom postaral pedagogický dozor. Navštívili historické mestá Olomouc, Brno, Zlín, cez víkend sa vybrali spoznávať krásy hlavného mesta Českej republiky – Prahy a v nedeľu si pozreli  ZOO Lešná v Zlíne. Svoje sily si zmerali v bowlingu či na motokárach, vzťahy si upevnili v teambuildingovej hre Escape. Spolu si pozreli Múzeum J.A. Komenského v Přerove, Múzeum Křoměřížka v Kroměříži a prešli sa Kvetnými záhradami v Kroměříži. Slávnostného vyhodnotenia projektu sa zúčastnili hostia českej firmy Elektro Kroměříž, a.s., pani Marcela Savčáková a pán Martin Jedlička, ktorým patrí naša veľká vďaka, či už za ich starostlivosť, ktorú venovali našim žiakom, ako aj za pomôcky, ktoré darovali škole a ktoré bezpochyby prispejú k zlepšeniu odborného vzdelávania žiakov na škole. Z rúk koordinátora projektu Mgr. Dušana Striška si  prevzali Certifikát o absolvovaní stáže a tiež certifikát Europass Mobility, ktorý budú môcť v budúcnosti využiť aj pri hľadaní si práce a ktorý podá informácie potenciálnym zamestnávateľom o zahraničných skúsenostiach žiaka. Po prezentáciách pripravených našimi žiakmi pre prítomných hostí – zástupcov firmy Elektro Kroměříž, a.s, pedagogický dozor, rodičov a ich rodinných príslušníkov  - nasledovala slávnostná recepcia, počas ktorej mali možnosť prediskutovať získané skúsenosti, ktoré získali počas realizácie  celého projektu.
   Národná agentúra zverejnila výsledky výberového schvaľovania prihlášok Erasmus+. Prihláška našej školy pod názvom „Vzdelávanie v oblasti dopravy a elektrotechniky“ v KA102 Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP bola zaradená na rezervný zoznam. Následne po schválení Európskej komisie o presune finančných prostriedkov bol projekt schválený a začiatok projektu bol stanovený na 1.9.2019. Hlavným cieľom projektu je absolvovanie odbornej stáže počas dvoch turnusov. Projekt v celkovej hodnote 38 200,- € umožní vycestovať 20 žiakom a 4 učiteľom na zahraničnú stáž do Českej republiky a to do miest Olomouc, Přerov a Kroměříž.
   Druhý polrok školského roka 2019/2020 začalo 10 žiakov s našimi učiteľmi ako sprevádzajúcimi osobami odbornou stážou v dvoch krásnych mestách v Českej republike a to v Olomouci a neďalekom Přerove. Päť žiakov z odboru komerčný pracovník v doprave si svoje zručnosti a vedomosti zdokonaľovaľo v dopravných firmách ČSAD LOGISTIK, a. s. a Raben Logistics, s. r. o. v meste Olomouc. Druhá skupina odboru operátor prevádzky ekonomiky a dopravy, ktorú tvorilo päť žiakov využívalo doteraz získané poznatky v štátnom podniku Centrální dispečerské pracovište Přerov pri riadení železničnej dopravy. Skúsenosti, ktoré vďaka stáži získali, sú ich pridanou hodnotou v ďalšom štúdiu a pri uplatňovaní sa na trhu práce. Mali možnosť stretnúť sa s novými spôsobmi riadenia dopravy, technológiami. Vo voľnom čase spoznávali krásy a kultúru krajiny, realizovali spoločné aktivity, počas víkendu navštívili hlavné mesto Českej republiky a to stovežatú Prahu. Zážitky a nové priateľstvá ktoré si priniesli, im budú pripomínať krásny spoločný čas, ktorý vďaka projektu strávili v zahraničí.
   V roku 2017 sa naša škola prostredníctvom projektového tímu v zložení Ing. S. Klencová, Ing. M. Denko, Bc. D. Striško a Mgr. V. Kolesárová zapojili do projektu organizovaného po záštitou Erasmus + - výmenné stáže, prostredníctvom ktorého sa 20 žiakov našej školy zúčastní programu v Olomouci v Českej republike. Prvý turnus sa uskutoční v novembri 2017 a druhý vo februári 2018. Do tohto projektu boli žiaci vyberaní  na základe výchovno-vzdelávacích výsledkov i na základe motivačných listov, ktoré posielali svojim pedagógom, ktorí ich ohodnotili. Počas dvojtýždňovej stáže budú mať žiaci možnosť pracovať v českých firmách ČSA Logistik, Fee Transport, DPMO a na Magistráte mesta Olomouc. V poobedňajších hodinách im pedagogický dozor pripravil mnoho zaujímavých činností, ktoré rozšíria ich rozhľad či už v oblasti kultúry, alebo prispejú k utužovaniu vzájomných vzťahov. Nám už ostáva iba popriať vybraným žiakom, aby sa im darilo a aby získané skúsenosti zúročili vo svojom ďalšom živote.
Projekt: Erasmus+ 2017
Projekt Erasmus+ bol úspešne schválený  2019-1-SK01-KA102-60534
I. turnus – 2.2.2020 – 15.2.2020 – Olomouc, Přerov
   Po čiastočnom uvoľnení opatrení súvisiacich so šírením COVID-19 sme ihneď využili príležitosť na vycestovanie a absolvovanie ďalšieho turnusu. 10 žiakov z odborov mechanik elektrotechnik, elektromechanik a bezpečnostné systémy v doprave a priemysle so sprevádzajúcimi osobami sa vybrali spoznávať a zdokonaľovať svoje zručnosti do mesta Kromeříž v Českej republike. Počas dvoch týždňov absolvovali odbornú stáž vo firme Elektro Kroměříž, s. r. o., kde žiaci pracovali pri montáži a kompletizovaní rozvádzačových skríň. Vo voľnom čase so sprevádzajúcimi osobami spoznávali mesto, jeho kultúru, navštívili mestá Olomouc, Praha, Zlín a taktiež svoju stáž obohatili spoločnými zábavnými aktivitami na bowlingu, laser game, motokárach. Okrem odborných zručností, ktoré získali realizáciou stáže, nadobudli nové priateľstvá, spoznali firemnú kultúru v zahraničí a získali certifikáty, ktoré im pomôžu pri uplatnení sa na trhu práce.
   Ešte sme si nestihli vydýchnuť po prvom turnuse zrealizovaného projektu v rámci programu Erasmus+, už nás čakala ďalšia výzva. Pôvodne mala byť táto mobilita realizovaná v Českej Třebovej a Kroměříži, no  nakoniec došlo k zmene a my sme vycestovali do hlavného mesta Českej republiky a do mesta Olomouc. Svoje teoretické vedomosti i svoje praktické zručnosti sme si upevňovali a rozširovali vo firmách Elektropráce Spáčil s r.o a vo firme České dráhy, národní dopravce. Počas voľných chvíľ sme spoznávali historické pamiatky v Prahe i Olomouci a pod vedením našich pani učiteliek sme sa venovali rôznym aktivitám, ktoré prispeli k lepšiemu spoznaniu sa a upevneniu  našich vzájomných vzťahov. Verme, že všetko to, čo sme počas týchto 14 dní stáže nadobudli nám pomôže v našom osobnom živote, rovnako ako aj pri uplatnení sa na trhu práce po skončení štúdia na strednej škole.
   Po predloženej žiadosti o predĺženie projektu sa nám konečne podarilo vycestovať prostredníctvom realizácie projektu ERASMUS+ na mobilitu do Českej republiky. 10 nedočkavých žiakov z odboru 2697 K mechanik elektrotechnik, ktorí sledovali a každú chvíľu očakávali zlepšenie pandemickej situácie na Slovensku aj v Českej republike bolo pripravených na pokyn, kedy môžu absolvovať svoju 14-dňovú odbornú stáž. Naše cesty smerovali do mesta Kroměříž, konkrétne do nám už známej a obľúbenej firmy Elektro Kroměříž, a. s.. Po predošlých skúsenostiach odborných stáží v tejto firme sme žiakov  postupne pripravovali po odbornej stránke na zvládnutie pracovných činností, ktoré ich tam čakajú. Aj napriek tomu, že situácia s COVID-19 a aj so situáciou, ktorá sa odohráva vo svete, zanechali znaky na výkonnosti firmy, realizáciu odbornej stáže to našťastie neohrozilo. 10 pracovných dní, ktoré v podniku absolvovali pod prideleným mentorom, boli pre žiakov vzácnym prínosom pre ich ďalšie vzdelávanie sa a využitie získaných poznatkov neskôr v praxi. Svoj voľný čas pod vedením pedagogického dozoru využili na upevňovanie vzájomných kamarátstiev, spoznávali krásy a pamiatky mesta Kroměříž, absolvovali rôzne spoločné aktivity ako bowling, Strašidelný dom, Úniková hra, motokáry atď. Počas víkendu všetci účastníci zavítali do hlavného mesta Prahy. Spomienky, zážitky a skúsenosti, ktoré si priniesli z realizácie stáže budú vo všetkých ešte dlho doznievať a veríme, že im takáto skúsenosť bude v budúcnosti nápomocná pri rozhodovaní sa pri voľbe ich zamestnania  a otvorí im brány na trhu práce nielen v Slovenskej republike, ale aj v rámci celej EÚ.
   Po úspešne zrealizovaných projektoch v rámci programu Erasmus+ sme aj v roku 2020 zareagovali na výzvu v oblasti  KA102 Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP. Prihláška našej školy pod názvom „Stáže v odbore elektrotechniky a železničnej dopravy“ bola úspešná a projekt bol schválený s termínom začiatku realizácie od 1.9.2020. Projekt v celkovej hodnote 36 550,- € umožní vycestovať 20 žiakom a 3 učiteľom na zahraničnú stáž do Českej republiky a to do miest Kroměříž a Česká Třebová.
   V roku 2022 sme sa opäť zapojili do výzvy v rámci programu Erasmus+ v oblasti  KA102 Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP. Prihláška našej školy pod názvom „Mobilita učiacich sa zameraná na elektrotechniku“ bola úspešná a projekt bol schválený s termínom začiatku realizácie od 1.6.2022. Projekt v celkovej hodnote 36 900,- € umožní vycestovať 20 žiakom a 2 učiteľom na zahraničnú stáž do Českej republiky a to do mesta Kroměříž.
   V jedno novembrové dopoludnie sa 10 žiakov III. ročníka z odboru mechanik elektrotechnik a bezpečnostné systémy v doprave a priemysle vybralo  na odbornú stáž realizovanú v rámci programu Erasmus+. Stáž sa realizovala v Českej republike v meste Kroměříž a naši žiaci si mali možnosť vyskúšať svoje teoretické poznatky v praxi vo firmách Global Business, a.s. a Elektro Kroměříž, a.s. V poobedňajších hodinách im pedagogický dozor pripravil zaujímavé aktivity, mali možnosť  upevniť svoje vzťahy pri únikovej hre, či zmerať si si sily pri Laser Game i na bowlingu. Počas víkendu sa vybrali si pozrieť hlavné mesto Prahu a jej historické pamiatky. Veríme, že všetky poznatky a skúsenosti, ktoré tam nadobudli, prispejú k rozvoju ich osobného i profesionálneho života.
   Naplnení dobrou náladou a emóciami pretrvávajúcimi z prvého turnusu, o ktoré sa s nami podelili naši starší kamaráti, vybrali sme sa na II. turnus aj my, žiaci II. ročníka z odborov mechanik elektrotechnik, bezpečnostné systémy v doprave a priemysle a odboru elektrotechnika – silnoprúdová technika.  Svoju stáž sme vykonávali vo firmách Global Business, a.s. a Elektro Kroměříž, a.s. Aj keď sme si museli ráno trošku privstať, skúsenosti, ktoré sme v daných firmách nadobudli, nám budú určite v budúcnosti veľmi nápomocné. V poobedňajších hodinách sme mali pripravený bohatý program, o ktorý sa postarali naše pani učiteľky. Spoločne sme navštívili mesto Olomouc i Zlín, v ktorom sme si vyskúšali jazdy na motokárach. Ani cez víkend sme nezaháľali a aj keď nám počasie až tak neprialo, rozhodli sme sa, že si pozrieme historické pamiatky hlavného mesta Českej republiky. Veríme, že tieto dva týždne na stáži nám pomôžu v osobnom rozvoji i v uplatnení sa na trhu práce v budúcnosti.