Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Erasmus+
   V piatok 26. apríla 2019 sa uskutočnilo na našej škole slávnostné ukončenie projektu pod názvom  Medzinárodné odborné vzdelávanie zamerané na železničnú dopravu a oblasť elektrotechniky v rámci programu Erasmus +. Dvadsať žiakov II. a III. ročníka študijných odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy a mechanik elektrotechnik vykonávalo svoju prax vo firmách Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v Přerove a  Elektro Kroměříž, a.s. v Kroměříži. Žiaci sa zúčastnili svojich stáží v dvoch turnusoch – I. turnus sa konal v novembri 2018 a II. turnus sa konal v marci 2019.  Sprostredkovateľskou agentúrou bola česká organizácia s bohatými skúsenosťami, Agamos s.r.o. Projektový tím v zložení Ing. Ľubice Bednárovej, Ing. Slávky  Klencovej, Ing. Milana Denka, Mgr. Viery Kolesárovej pod vedením koordinátora projektu Mgr. Dušana Striška sa snažil o vytvorenie príležitosti poskytnúť žiakom možnosť získať odbornú prax mimo Slovenskej republiky. Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality odbornej prípravy žiakov a získanie lepšej pozície na trhu práce v rámci konkurencieschopnosti.   O zmysluplné využitie poobedného programu sa žiakom postaral pedagogický dozor. Navštívili historické mestá Olomouc, Brno, Zlín, cez víkend sa vybrali spoznávať krásy hlavného mesta Českej republiky – Prahy a v nedeľu si pozreli  ZOO Lešná v Zlíne. Svoje sily si zmerali v bowlingu či na motokárach, vzťahy si upevnili v teambuildingovej hre Escape. Spolu si pozreli Múzeum J.A. Komenského v Přerove, Múzeum Křoměřížka v Kroměříži a prešli sa Kvetnými záhradami v Kroměříži. Slávnostného vyhodnotenia projektu sa zúčastnili hostia českej firmy Elektro Kroměříž, a.s., pani Marcela Savčáková a pán Martin Jedlička, ktorým patrí naša veľká vďaka, či už za ich starostlivosť, ktorú venovali našim žiakom, ako aj za pomôcky, ktoré darovali škole a ktoré bezpochyby prispejú k zlepšeniu odborného vzdelávania žiakov na škole. Z rúk koordinátora projektu Mgr. Dušana Striška si  prevzali Certifikát o absolvovaní stáže a tiež certifikát Europass Mobility, ktorý budú môcť v budúcnosti využiť aj pri hľadaní si práce a ktorý podá informácie potenciálnym zamestnávateľom o zahraničných skúsenostiach žiaka. Po prezentáciách pripravených našimi žiakmi pre prítomných hostí – zástupcov firmy Elektro Kroměříž, a.s,  pedagogický dozor, rodičov a ich rodinných príslušníkov  - nasledovala slávnostná recepcia, počas ktorej mali možnosť prediskutovať získané skúsenosti, ktoré získali počas realizácie  celého projektu.
V roku 2017 sa naša škola prostredníctvom projektového tímu v zložení Ing. S. Klencová, Ing. M. Denko, Bc. D. Striško a Mgr. V. Kolesárová zapojili do projektu organizovaného po záštitou Erasmus + - výmenné stáže, prostredníctvom ktorého sa 20 žiakov našej školy zúčastní programu v Olomouci v Českej republike. Prvý turnus sa uskutoční v novembri 2017 a druhý vo februári 2018. Do tohto projektu boli žiaci vyberaní  na základe výchovno-vzdelávacích výsledkov i na základe motivačných listov, ktoré posielali svojim pedagógom, ktorí ich ohodnotili. Počas dvojtýždňovej stáže budú mať žiaci možnosť pracovať v českých firmách ČSA Logistik, Fee Transport, DPMO a na Magistráte mesta Olomouc. V poobedňajších hodinách im pedagogický dozor pripravil mnoho zaujímavých činností, ktoré rozšíria ich rozhľad či už v oblasti kultúry, alebo prispejú k utužovaniu vzájomných vzťahov. Nám už ostáva iba popriať vybraným žiakom, aby sa im darilo a aby získané skúsenosti zúročili vo svojom ďalšom živote.
Projekt: Erasmus+ 2017