Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Športové aktivity
Účelové cvičenia
V rámci učebných osnov sa realizujú účelové     cvičenia v 1. a 2. ročníkoch. Žiaci si zábavnou     formou osvojujú poznatky z CO, ZHN, streleckej     prípravy, prvej pomoci, evakuácie obyvateľstva,     riešenia mimoriadnych situácií, orientácie     v teréne a pobytu v prírode . Obsahom účelových cvičení, ktoré sa realizujú na jar,     je získanie praktických vedomostí z oblasti civilnej     obchrany (CO) obyvateľstva. Stanovište ochrany pred ZHN (zbraňami hromadného ničenia)     pripravuje žiakov zvládnuť mimoriadne situácie,     študenti sa majú v časovom limite ustrojiť do prostriedkov     IPCHO, aby zvládli presun zamoreným územím.     Kreativita naších žiakov v tomto prípade nemá hraníc. Strelecká príprava sa realizuje na improvizovanej     strelnici so vzduchovkami "SLÁVIA 631".     Okrem praktickej streľby, sa tu naši žiaci oboznámia aj so     základmi balistiky a bezpečnostnými pravidlami      pri streľbe a prenášaní zbraní. Základy prvej pomoci si skúšajú zúčastnení vzájomne     medzi sebou. Snažia sa pod odborným dohľadom riešiť     rôzne zdravotné postihnutia. Dôležitým prvkom je     vedieť zhodnotiť zdravotné poškodenie a určiť poradie     dôležitosti pri poskytovaní prvej pomoci.     Neoddeliteľnou súčasťou je aj protidrogová     prevencia kvízovou formou. Orientácia v teréne je tiež jedným z dôležitých prvkov,     ktoré majú vplyv pri riešení mimoriadnych situácií.     Snažíme sa všetkým absolventom poskytnúť tie     najucelenejšie vedomosti a zručnosti pri práci s buzolou. O ďalšie skvalitnenie obsahového zamerania sa snažia     pedagogickí pracovníci v spolupráci s príslušníkmi      Personálneho útvaru ozbrojených síl SR - regrutačným     strediskom Žilina, s príslušníkmi Policajného     zboru v Martine a ďalšími humanitárnymi organizáciami.                                                                  praje PK TEV