Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Na základe § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva riadne a náhradné termíny externej časti maturitnej skúšky  - EČ MS a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky - PFIČ MS. Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2023
MATURITNÉ SKÚŠKY 2022/2023
Testovanie
Termíny
Predmet
Riadny termín
14.3.2023
3. - 5.4.2023
slovenský jazyk a literatúra anglický jazyk matematika
slovenský jazyk a literatúra
15.3.2023
anglický jazyk
16.3.2023
matematika
Náhradný termín
Termíny internej časti MS – ústnej formy určí RÚŠS v Žiline čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa