Stredná odborná škola dopravná

Vznik a história školy
1887
1887 - 1890
1890 - 1924
30.7.1939 - 31.7.1952
1952 - 1957
1957 - 1980
1980 - 31.3.1994
1.4.1994 - 2001
2001 - 31.8.2008
1.9.2008 - 31.12.2008
1.1.2009 - trvá
založenie učňovskej školy vo Vrútkach
Učňovská škola Vrútky
Odborná učňovská škola Vrútky
Učilište štátnych pracovných záloh Vrútky
Železničné odborné učilište Vrútky
Učňovská škola Vrútky
Stredné odborné učilište železničné Vrútky
Stredné odborné učilište železničné Martin - Priekopa
Združená stredná škola dopravná Martin - Priekopa
Stredná odborná škola Martin - Priekopa
Stredná odborná škola dopravná Martin - Priekopa
Vývoj názvu školy:
Roky:
Vedenie školy:
01.12.1956 - 31.07.1976
Riaditeľ:
Jozef Ľubušky
1952:
01.08.1976 - 30.06.1989
01.07.1989 - 31.01.1990
01.02.1990 - 30.06.2008
01.07.2008 - 21.01.2009
22.01.2009 - doteraz
Vojtech Ľuptovský
Anton Milučký
Ing. Ladislav Valko
Ing. Ján Weiss
Ing. Viera Žemberová
PhDr. Jarmila Matejčíková
rok 1977
rok 1987
rok 1992
rok 1997
Informácie o popularizačnom vydaní:
Odborné učilište železničných opravovní a strojární Martin - Vrútky
100 Stredné odborné učilište železničné Martin - Vrútky
Stredné odborné učilište železničné Vrútky
110 Stredné odborné učilište železničné Martin - Priekopa
Farebné brožované vydania s obrázkami
rok 2012
125 rokov - Cesty Strednej odbornej školy dopravnej 1887 - 2012
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
-  Požiadavky na prípravu robotníckeho dorastu sa však neustále zvyšovali, a tak sa začala v roku 1963 výstavba celého areálu učilišťa pozostávajúceho z objektov - dielne, škola, telocvičňa, internát, administratívna budova, jedálenský blok. Do užívania bol odovzdaný v roku 1966. -  Rozširovaním osnov teoretickej prípravy a zvýšeným počtom žiakov učilišťa (900) stali sa aj nové priestory nedostačujúce. V roku 1984 sa začalo vyučovať v desiatich učebniach novej školskej budovy, postupne pribudli nové sklady (1985), druhá budova domova mládeže (1987).
            V rokoch 2003 – 2015 vzniklo v Združenej strednej škole dopravnej Martin-Priekopa   Pilotné centrum Združenia automobilového priemyslu SR. Problematika OVP pre oblasť predaja a servisu motorových vozidiel bola  odborne garantovaná na úrovni zamestnávateľov v celoslovenskej vzdelávacej komisii pri Cechu predajcov a servisov cestných motorových vozidiel, ktorý je divíziou Združenia automobilového priemyslu SR. Komisia v úzkej súčinnosti s gestorom projektu Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, ďalšími zainteresovanými  (ŠPÚ, VÚC) a vybranými "pilotnými centrami" riešila a zabezpečovala inovačný proces organizácie, obsahu i foriem OVP.             Dňa 5. 2. 2014 Železnice Slovenskej republiky podpísali s SOŠD Martin-Priekopa zmluvu o spolupráci, a tým jednoznačne preukázali, že škola je  vybavená personálne i materiálne na  vzdelávanie  odborníkov v železničnej doprave pre viac ako 2 samosprávne kraje. Na základe potrieb ŽSR sa škola vyprofilovala pre odbory 37  doprava, pošty a telekomunikácie. Dňa 25.  júla 2018 škola získala súhlas Žilinského samosprávneho kraja a následne 6. 11. 2018 jej bolo udelené  AZZZ Bratislava oprávnenie používať pri svojom názve školy označenie Centrum odborného vzdelávania pre dopravu, pošty a telekomunikácie. Dňa 10. 1. 2019 bolo COVP za účasti zástupcov duálneho vzdelávania a predsedníčky ŽSK slávnostne otvorené.
rok 2017
130 rokov - SOŠD Martin-Priekopa na kolesách
rok 2022
135 rokov - SOŠD Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
-  V roku 1883 sa stal prednostom železničných dielní pre opravu vozidiel Jozef Rampl, zásluhou ktorého vznikla    v roku 1887 učňovská škola s cieľom vychovávať vlastný učňovský dorast pre potrebu dielní. Učňovská doba bola    štvorročná a teória sa vyučovala v maďarskom jazyku v nedeľu od ôsmej do dvanástej. -  V roku 1890 bola učňovská škola reorganizovaná a stala sa odbornou učňovskou školou s 23 učňami. Vyučovalo sa    v pracovnej dobe. Škola bola vybavená plastickými modelmi, obrazovými pomôckami, technologickými zbierkami    kovov. V roku 1894 ju navštívil uhorský minister železníc a nariadil vybudovať takýto typ školy pre celé územie    Uhorska, lebo dosahovala dobré výsledky. -  Od roku 1912 sa odborná učňovská škola stala znova štvorročnou s pravidelným vyučovaním a schválenými    osnovami. -  Po prevzatí Košicko-bohumínskej dráhy správou ČSD v roku 1924 bola 20. decembra učňovská škola zrušená.    Vrútockí robotníci dielní viedli tuhý boj za jej obnovenie. Výnosom Ministerstva dopravy a verejných prác sa 31. júla    1939 znova otvorila štvorročná učňovská škola pri Hlavnej dielni vo Vrútkach a bolo prijatých 25 chlapcov. Postupne    sa vybudovala nová škola s najmodernejšími obrábacími strojmi, v ktorej vyučovali najlepší pracovníci. Učňovská    doba sa zmenila na trojročnú, s vyučovaním ôsmich remeselných odborov. -  V období Slovenského národného povstania bolo vyučovanie prerušené, učni pracovali so zamestnancami na    opravách lokomotív. Po oslobodení priestory pre vyučovanie zvyšovaním počtu žiakov nestačili, a preto sa vyučovalo    v rôznych prenajatých budovách v Martine.