Stredná odborná škola dopravná

Duálne vzdelávanie
Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Premýšľaš nad svojim ďalším vzdelaním? Rád by si patril medzi tých, pre ktorých vypisujú zamestnávatelia benefity a sľubujú perspektívu dobrého zárobku na mnoho rokov dopredu? Ak neveríš, že také pracovné pozície dnes u nás existujú, tak vedz, že je ich omnoho viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Možno majú len menej atraktívne pomenovanie a na verejnosti sa o nich málo hovorí. Sú to miesta, kde je potrebná jasná špecializácia s konkrétnym prepojením na prax. A práve takúto kombináciu ponúka duálne vzdelávanie. Čo je duálne vzdelávanie? - Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako premeniť teoretické   vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa. - Celá praktická príprava je na rozdiel od klasického spôsobu výučby v reálnych podmienkach na pracovisku   zamestnávateľa, čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu. Teoretické   vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na SOŠ dopravnej. - V duálnom systéme vzdelávania si mladý človek overuje teoretické poznatky nie na cvičných úlohách, ale priamo   pri praktickej činnosti na úlohách súvisiacich s produkciou u zamestnávateľa.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
- Každý žiak pred vstupom na SOŠ dopravnú uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého bude získavať odborné zručnosti. Súčasťou   učebnej zmluvy sú aj podmienky vyplácania podnikového štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia. - Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia (napríklad v 1. ročníku 40 €/mes., v 2. ročníku 60 €/mes. a pod.) a pomoc   pri hmotnom zabezpečení žiaka (napr. cestovné náhrady, stravovanie, príspevok na ubytovanie a pod.) sú významným benefitom, ktoré môže získať   každý žiak ak sa rozhodne získavať praktickú odbornosť u konkrétneho zamestnávateľa. - Okrem pravidelného podnikového štipendia môže dostávať žiak od zamestnávateľa za svoju produktívnu prácu adekvátnu odmenu a ďalšie benefity,   často obdobné ako kmeňoví zamestnanci. - Tento systém ponúka reálnu možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy popri učebnej zmluve s výhodnými   pracovno-právnymi podmienkami. Ak chceš v reálnych podmienkach zažiť čo znamená flexibilne reagovať na meniace sa technologické či hospodárske podmienky, či ľahšie pochopiť čo znamená podnikateľské myslenie v praxi, tak príprava na povolanie v duálnom vzdelávaní je to správne riešenie! Pamätaj, že žiaden zamestnávateľ by neinvestoval svoje finančné prostriedky a energiu svojich najlepších špecialistov do prípravy na odbory, o ktoré nie je veľký záujem na trhu práce. Je jeho bytostným záujmom, aby každý dobrý absolvent danej špecializácie zostal u neho pracovať.
Partneri duálneho vzdelávania
Stupeň vzdelania
V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 45/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti  
Odbory v školskom roku 2022/2023
2697 K
mechanik elektrotechnik / mechanička elektrotechnička
komerčný pracovník / komerčná pracovníčka v doprave
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
Dĺžka štúdia v rokoch
354
354
354
4
4
4
Žilinský samosprávny kraj určuje SOŠ dopravnej, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa  nasledovné odbory v triedach  prvého ročníka pre školský rok 2022/2023
Názov študijného alebo učebného odboru
Kód odboru
3759 K
2684 K
operátor / operátorka prevádzky a ekonomiky dopravy
354
4
3758 K
elektromechanik / elektromechanička silnoprúdová technika
353
3
2683 H 11
železničiar / železničiarka
353
3
3762 H
manipulant / manipulantka poštovej prevádzky a prepravy
354
3
3763 H
mechanik / mechanička železničnej prevádzky
353
3
3770 H
3769 K
rušňovodič / rušňovodička
354
4
v študijnom odbore:   3769 K rušňovodič / rušňovodička  
v nadstavbovom štúdiu možnosť Duál 18+:
operátor / operátorka výroby, modernizácie a opráv koľajových vozidiel
354
4
2410 K
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Študuj s podporou ŽSR v duálnom vzdelávaní
Študuj s podporou ŽOS Vrútky v duálnom vzdelávaní
Všetky potrebné informácie o štúdiu v systéme duálneho vzdelávania získaš: Slovenská pošta, a. s. Mgr. Angela Lazorová Odbor vzdelávania a rozvoja E-mail: lazorova.angela@slposta.sk Mobil:  0903 412 735
v školskom roku 2022/23 ponúkajú duálne vzdelávanie tieto organizácie pre nasledovné odbory:
Kontakty:
v študijnom odbore:  v učebnom odbore:            
2697 K  mechanik elektrotechnik / mechanička elektrotechnička 3758 K  operátor / operátorka prevádzky a ekonomiky dopravy 3762 H  železničiar / železničiarka 2683 H 11 elektromechanik / elektromechanička - silnoprúdová technika 3770 H  mechanik / mechanička železničnej prevádzky
v študijnom odbore:          
v učebnom odbore:          
v študijnom odbore:  v učebnom odbore:                                       2675 L 02 elektrotechnika výroba a prevádzka strojov a zariadení           
2697 K  mechanik elektrotechnik / mechanička elektrotechnička 2683 H 11 elektromechanik / elektromechanička - silnoprúdová technika 2466 H 10  mechanik opravár – koľajové vozidlá
ŠTUDUJ V DUÁLNOM VZDELÁVANÍ SO SLOVENSKOU POŠTOU, a. s.
Bc. Lucia Marodiová marodiova.lucia@zsr.sk 0910 874 025
3769 K rušňovodič / rušňovodička 2697 K  mechanik elektrotechnik / mechanička elektrotechnička
Kontakty:
Kontakty:
Mgr. Angela Lazorová lazorova.angela@slposta.sk 0903 412 735
3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy
Kontakty:
Bc. Ivana Trenčáková Zelená 2 036 08 Martin-Priekopa dual@slovakrail.sk +421 910 807 311
v učebnom odbore:  v študijnom odbore:        
Kontakty:
Mgr. Kristína Janošová janosova.kristina@zscargo.sk 0903 723 991
2683 H 11 elektromechanik / elektromechanička - silnoprúdová technika 3769 K rušňovodič / rušňovodička
v učebnom odbore:          
Kontakty:
3770 H mechanik / mechanička železničnej prevádzky
v študijnom odbore:          
Kontakty:
Anna Rakšániová raksaniova@tts-martin.sk 0907 435 705
2697 K mechanik elektrotechnik / mechanička elektrotechnička
Kontakty:
Mgr. Michal Macák dual@railjob.eu 0945 500 009
Ing. Darina Holešová
v študijnom odbore:          
3769 K rušňovodič / rušňovodička
Študuj s podporou ZSSK v duálnom vzdelávaní
Študuj s TSS Grade a.s. v duálnom vzdelávaní
Študuj s RailJob v odbore rušňovodič v duálnom vzdelávaní