Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Profil verejného obstarávateľa
Adresa:
Stredná odborná škola dopravná
Obchodný názov:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
tel.:
Zelená 2, 036 08, Martin-Priekopa
PhDr. Jarmila Matejčíková, riaditeľka
Štátna pokladnica                 Číslo účtu: 7000484596/8180 SK73 8180 0000 0070 0048 4596            BIC: SPSRSKBA
17055211
2020598580
043/4281486
e-mail:
sosdmt@sosd.sk
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa