Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Peniaze. Keď chýbajú, je to veľký problém. Keď ich máme, problémov neubúda.       Finančný trh patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce oblasti ekonomiky. Sústavne sa na ňom objavujú nové a väčšinou komplikovanejšie produkty. Moderné komunikačné technológie ho robia dostupnejším a zároveň si vyžadujú vyššie znalosti. Jazyk finančného sveta je pre bežného človeka často nezrozumiteľný. Bez dobrých znalostí a vedomostí o finančnom trhu sa dnes ťažko dajú urobiť správne rozhodnutia. ŠKOLA RODINNÝCH FINANCIÍ chce všetkým ľuďom, ktorí o to majú záujem, pomôcť získať  vedomosti a znalosti, aby mohli robiť dobré rozhodnutia o svojich financiách, o svojom rodinnom či osobnom rozpočte. Ing. Alena Haštová, učiteľka zo SOŠ dopravnej v Martine už tretí rok realizuje  projekt pre rôzne komunity v regióne Turca. Jednotlivé témy projektu Škola rodinných financií pomôžu účastníkom seminárov pochopiť a zorientovať sa najmä v oblasti osobných financií a v širokej ponuke finančných produktov. Účastníkmi seminárov sú žiaci strednej a základnej školy, seniori v kluboch dôchodcov, matky s deťmi v krízových centrách v Kláštore pod Znievom a v Banskej Bystrici, klienti resocializačného zariadenia MANUS. Jednotlivé témy projektu Škola rodinných financií pomôžu účastníkom seminárov pochopiť a zorientovať sa najmä v oblasti osobných financií a v širokej ponuke finančných produktov. Najobľúbenejšie témy: Ako komunikovať s finančnou inštitúciou. Ako zhodnocovať svoje peniaze. Potrebujete si požičať? Odkiaľ, kedy, koľko, na ako dlho? . Čo to znamená byť finančne zabezpečený? Práva spotrebiteľa. O vzdelávanie Škola rodinných financií  je vzrastajúci záujem. Financie sa týkajú každého z nás. Pozitívom a motiváciou pre pokračovanie v projekte sú nové ponuky na vzdelávanie a  poziitívne hodnotenie projektu. Na začiatku som sa stretávala skôr s obavami, či to bude ľudí zaujímať a tiež s názorom že podobných "akcií" je veľa. Dnes sa na vzdelávanie sa tešia žiaci, radi ma vidia seniori v klube dôchodcov, klienti v krízových centrách. V ďalšom roku plánujem rozšířit vzdelávanie v klube STOMIK-ov. a na základe dobrých skúseností nadväzujem  spoluprácu s klientmi zariadenia MANUS v Martine..    Pozitívne hodnotia projekt na základných školách. Žiaci deviatych ročníkov majú o finančne vzdelávanie záujem. Sú  medzi nimii mladí ľudia, ktorí, poznajú finančné problémy v rodinách, otvorene hovoriai o skúsenostiach,, keď sa museli uskromňovať, alebo dokonca sťahovať, lebo rodičia mali veľa úverov a neuniesli splátky. Žiaci sú aktívni, pýtaljú sa. "Aby som nemal problémy ako rodičia". Na vzdelávaniach sa radi zúčastňujú aj učitelia. Veľmi dobre sa mi pracovalo v resocializačnom zariadení MANUS. Klienti MANUSu sa rozhodli zmeniť svoj život. Na vzdelávaní boli aktívni, zapájali sa do diskusie. Ich snahou je zbaviť sa závislosti, aj finančných dlhov a zmeniť postoj k hodnotám. Najdlhšie spolupracujem s krízovým centrom v Kláštore pod Znievom pre matky s deťmi. Dlhodobá spolupráca a milé deti pritiahli aj študentov SOŠD, so snahou spríjemniť pobyt deťom v zariadení. Rozhodli sa pomôcť zbierkou hračiek a kníh, zorganizovaním zábavného a športového popoludnia. . Sociálny a humánny význam mali akcie pre deti, ktoré pripravili študenti.  Uskutočnili zbierku hračiek a vecí pre deti, pripravili si projekt na využívanie zelenej energie v podobných zariadeniach, s cieľom ušetřit peniaze za energiu využívaním zelenej energie. S pomocou sponzora Stredoslovenskej energetiky a.s. sa podarilo  kúpiť solárnu sprchu pre deti v krízovom centre.  Z projektu záskala naša škola diaprojektor, premietacie plátno, zmodernizovali a zosieovalii učebňu. Z projektu boli kúpené  pomôcky na skvalitnenie vyučovania. Každý zrealizovaný ročník znamená nové skúsenosti a nové nápady. V krízových centrách dopĺňam stretnutia motivačnými akciami - programom pre deti, spoločnou prípravou obeda, diktovaním receptov, rád, súťažou vo varení: "obed pre štyroch za 2,-€",vymieňajú sa praktické rady pre domácnosť. Zaujímajú ich aktuálne témy. /Ako prežiť ťažké finančné obdobie, ochrana životného prostredia, iný pohľad na SECON HAND, význam vzájomnej pomoci ľudí /., semináre dopĺňam  upozornením na novoprijaté zákony. Informácie sú cenné pre účastníkov seminárov a motivujúce pre účasť na ďalších stretnutiach.. Naučia sa viesť si osobný a rodinný rozpočet, tešia sa na príjemné stretnutie. Projekt pomáha ľuďom získať nový pohľad na financie a problémy, ktoré spôsobujú.   Ing. Alena Haštová, lektorka Školy rodinných financií  
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Škola rodinných financií