Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
- budovanie vlastnej finančnej gramotnosti u pedagogických pracovníkov, - oboznámiť žiakov s finančnou gramotnosťou v rámci vyučovacieho procesu, ktorá im pomôže naučiť   sa orientovať v situáciách z bežného každodenného života, - zatraktívnenie a zvyšovanie motivácie pri zavádzaní nového obsahu, inovatívnych a moderných vyučovacích   foriem, metód a prostriedkov, ktoré by malo byť pre žiakov zábavné a motivujúce - zvyšovania kvality výchovno–vzdelávacieho procesu v jednotlivých predmetoch a medzipredmetových   vzťahoch v súlade s požiadavkami Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2. a s využitím získaných   poznatkov s väčšou orientáciou na prax.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020
Od 1. júna 2020 do 30. novembra 2020 prebiehal na Strednej odbornej škole dopravnej v Martine – Priekope rozvojový projekt, ktorého hlavným cieľom bolo zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti u všetkých účastníkov projektu – učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov, odborných predmetov, majstrov odborného výcviku, žiakov. Ciele projektu, ktoré sa nám podarilo naplniť sú:
Vzdelávanie prebiehalo účasťou na teoretických školeniach realizovaných lektorom z tretieho sektora na témy (Človek vo sfére peňazí, Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Úver a dlh, Sporenie a investovanie, Riadenie rizík a poistenie). Praktická časť školenia sa zamerala na využívanie hry Finančný trenažér. Trenažér využívajú žiaci po namodelovaní rôznych životných situácií počas vyučovacieho procesu na jednotlivých hodinách a predmetoch. V rámci projektu sa nám podarilo vytvoriť odbornú ekonomickú knižnicu, ktorá je k dispozícii všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom školy.