Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
    Projekt otvorená škola je projekt zásadnej premeny spoločenského postavenia školy. Klasická škola je dnes chápaná, a aj sama sa profiluje, prioritne ako vzdelávacia inštitúcia (v menšej miere ako výchovná inštitúcia) v rámci povinnej školskej dochádzky. Postavenie školy však chápeme v podstatne širšom kontexte ako kultúrno-spoločenskú ustanovizeň miestnej komunity, a preto sme si v programovom vyhlásení vlády vytýčili cieľ:         Škola sa musí stať v regióne kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obecnej komunity. Školu považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania každej rodine a ďalším odberateľom  v rámci celoživotného vzdelávania na základe slobodnej ponuky a dopytu po týchto službách. (cit. Programové vyhlásenie vlády ) Škola by sa mala zmeniť na: Centrum vzdelávania, športu a kultúry.         Klasické školy sú dnes navyše chápané ako rovnaké s identickou ponukou výchovy a vzdelávania,         s identickou ponukou prístupov a metód výchovy a vzdelávania. To vedie k strate individuálnej tváre         školy, k strate možnosti identifikovať svoju školu a ponúknuť alternatívne výchovno-vzdelávacie postupy.         Výsledkom je stagnácia kvality. Nástrojom na zvýšenie kvality nemôže byť ani zákon, vyhláška,         kontrola ani inšpekcia. Na zvýšenie kvality je potrebné zmeniť systém, ktorý bude motivovať školy         k dosahovaniu lepších výsledkov. Nástrojom k dosiahnutiu zmeny je zavedenie normatívne financovania         na žiaka, ktoré do systému prináša konkurenčné prostredie ako základný motor zvyšovania kvality.         Pre zdravé fungovanie školy je preto potrebné, aby mala škola možnosť svojou širokou ponukou aktivít presvedčiť žiaka o svojich kvalitách v konkurenčnom prostredí iných škôl. Je potrebné, aby bola škola autonómna a mala možnosť okrem základných vzdelávacích aktivít ponúkať aj doplnkové vzdelávacie aktivity, mimoškolské aktivity, športové aktivity, kultúrne aktivity a doplnkové služby.         Takto vzniknú školy, ktoré nebudú identické a budú vhodné pre rôzne deti. Smerodajný nebude imaginárny „priemerný“ žiak, ale každý jeden konkrétny žiak a jeho individuálne potreby a danosti. Snahou školy bude, aby žiaci prichádzali do školy s radosťou, nie iba z povinnosti. Škola sa musí viac priblížiť deťom – žiakom – študentom – rodičom – verejnosti. V súčasnosti je škola považovaná za inštitúciu, ktorej hlavným poslaním je služba každej konkrétnej rodine.         Aby mohla škola obstáť v súťaži o priazeň rodiča, je potrebné sňať jej okovy byrokracie a odkliať iniciatívu riaditeľov a učiteľov. Je potrebné dať škole možnosť, aby poskytovala rodine komplexné služby na poli vzdelávania, športu i kultúry a nemusela sa pritom obmedzovať len na svojich žiakov, ale aby mohla poskytnúť aktivity a služby širokej verejnosti v rámci celoživotného vzdelávania. Mala by byť pre mládež, ktorá je z rôznych dôvodov vylúčená zo vzdelávacieho systému „školou druhej šance“. Mala by sa stať ostrovom rozvoja obce – intelektuálnou posilňovňou.         Projekt otvorená škola je preto príležitosťou pre školy nájsť si vlastnú tvár, vyjsť z priemernosti a byť úspešný na trhu školského vzdelávania. Motivácia (motor) otvorenej školy         Motorom otvorenej školy musí byť príležitosť, aby školy mohli ponúknuť komplexné a pestrejšie služby svojim žiakom a rodičom a získať tak viac študentov, a tým viac finančných prostriedkov na svoju základnú činnosť, a aby mohli v rámci viac zdrojového financovania získať doplnkové finančné zdroje. Bez tohto motivačného faktora to nebudú nikdy vykonávať. Otvorená škola preto musí ponúknuť škole možnosti – legislatívne i účtovné na získanie finančných prostriedkov. Ciele: I. Posilniť výchovnú funkciu školy     - Umožniť prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľno-časovým aktivitám všetkým žiakom  a študentom, zvlášť žiakom a študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov.     - Poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a lákadiel v oblasti záujmovej činnosti.     - Poskytovať pre deti, mládež a občanov ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase. II. Škola sa stáva otvorenou inštitúciou     - Stať sa inštitúciou otvorenou pre rodičov a obec, čím sa rozšíri ponuka školy o ďalšiu vzdelávaciu         a spoločenskú činnosť.     - Slúžiť ako centrum poradenskej činnosti, či prirodzené centrum záujmovej činnosti pre deti mládež         a občanov.     - Vytvárať podmienky pre hodnotové trávenie voľného času obyvateľov v obci.     - Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými neziskovými organizáciami, nadáciami, samosprávou. III. Využiť materiálno-technický a ľudský potenciál (ekonomický cieľ)     - Využiť priestorové kapacity a materiálno-technické vybavenie školy a priľahlé zariadenia školy.     - Využiť prítomnosť žiakov a študentov v škole.     - Využiť v procese kvalifikovaných pedagógov.     - Ohodnotiť prácu odborného vedenia. Cieľové skupiny: 1. Žiaci a študenti 2. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, školského zariadenia 3. Ostatní obyvatelia mesta a obce Formy: 1. Záujmové útvary, krúžky a voľno-časové aktivity 2. Príprava miestnych súťaží, turnajov, koncertov, besied, exkurzií a prehliadok kultúrnych a športových     podujatí, výstav, odborných a metodických podujatí 3. Organizovanie táborov a sústredení v rámci záujmovej a rekreačnej činnosti v čase letných prázdnin 4. Krátkodobé a víkendové podujatia (výlety, táborenie, zájazdy, expedície). 5. Voľné, neorganizované aktivity pre občanov 6. Spoluúčasť rodičov, miestnej komunity, neziskových organizácií na organizovaní záujmového     vzdelávania detí a mládeže
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Otvorená škola