Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prehliadka školy - vyučovanie odborných predmetov
V elektrotechnickom laboratóriu s 12 laboratórnymi stolmi za asistencie učiteľov - odborníkov v oblasti elektrotechniky  a energetiky sa žiaci oboznamujú so základnými metódami merania, s meracími prístrojmi. Aj tu je k dispozícii počítač a LCD panel na rýchlejšie zobrazenie predpísaných tabuliek  a schém na tabuľu, či na výpočet a vytvorenie grafov.
Moderne koncipovaná učebňa s množstvom učebných pomôcok, demonštračných panelov  a audio - vizuálnou technikou na obrázku slúži predovšetkým na  vyučovanie predmetov  z okruhu cestnej dopravy a cestných vozidiel. K dispozícii  sú tu obrazové firemné pomôcky, názorné funkčné modely.
V tejto učebni prebieha príprava v maturitnom odbore operátor prevádzky a ekonomiky dopravy a v učebnom odbore železničiar.
Učiteľ a žiaci majú k dispozícii počítač  s dataprojektorom a interaktívnou tabuľou eBeam a to v štyroch odborných učebniach. Toto technické vybavenie je skvelá pomoc pri objasňovaní poznatkov, dejov a funkcií z odboru.
Uvedenú techniku používame aj pri obhajobách žiackych projektových prác. Študent sám si vyskúša úlohu prednášateľa, precvičí si rétoriku, zistí ako ťažko je upútať a udržať si pozornosť spolužiakov  a zodpovedať ich všetečné otázky.
A ak počítač s technológiou pripojíme na internet, môžeme využiť výučbové zdroje na portáloch, sledovať priebehy meniacich sa veličín, deje a závislosti. Lepšie a ľahšie pochopiť a porozumieť vysvetľovanú odbornú terminológiu – e-learning ako vyšitý!