Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prehliadka školy - vyučovanie akademických predmetov
Využitie informačno-komunikačných technológií a internetu prinieslo novú kvalitu vzdelávania a vzdelávecí proces sa stal pútavejším a zaujímavejším.
V učebni spoločensko vedných predmetov televízny okruh umožňuje dopĺňať vyučovanie vhodnými školskými videoprogramami. Plagátová stena a príručná knižnica dotvárajú prostredie na vyučovaní dejepisu, etickej výchovy a náuky o spoločnosti.
Odborná učebňa matematiky a fyziky bola vybudovaná v rámci projektu PHARE a je vybavená LCD displayom a výukovým objektne-orientovaným softérom od firmy Apple, ktorý umožňuje simulovať napr.priebehy fyzikálnych dejov.
V jazykovom laboratóriu vyučujeme anglický a nemecký jazyk použitím interaktívnych komunikačných technológií –IKT.
Učebňa je vybavená počítačmi notebook, interaktívnou elektronickou tabuľou eBeam, dataprojektorom, pripojením na internet WIFI technológiou  a všetko to oživuje programové vybavenie LangMaster.
Programové vybavenie LangMaster umožňuje študentom vypočuť si text originálne, v anglickom, alebo nemeckom jazyku, dopĺňať neznáme slovíčka, precvičovať gramatiku, testovať sa cvične, alebo na známku.