Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Dôležité oznamy
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Úradné hodiny na personálnom oddelení pre verejnosť: pondelok - piatok 07.00 - 14.00 h Vydávanie potvrdení o návšteve školy pre žiakov: pondelok - piatok 09.30 - 11.00 h Potvrdenia o návšteve školy vydáva pracovníčka personálnej práce. Vyplnené tlačivo o návšteve školy z ÚPSVaR, z dopravného podniku alebo inej organizácie potvrdí podpisom a pečiatkou školy. Úradné hodiny v pokladni: 07.00 - 07.30 h 10.00 - 10.30 h 12.30 - 14.00 h Vydávanie odpisov dokladov o vzdelaní (ročníkové vysvedčenie, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list) Na základe písomnej žiadosti (tlačivo v prílohe) škola vystaví odpis do 30 dní od jej podania. Odpis nahrádza originál. Originály dokladov  o vzdelaní si starostlivo odložte, pretože: - K maturitnej skúške musí mať žiak všetky ročníkové vysvedčenia - K prihláške na vysokú školu je potrebné doložiť kópie všetkých vysvedčení zo strednej školy. Škola Vám   môže potvrdiť, že kópie vysvedčení sa zhodujú s originálom. (Kópia nemá úradnú hodnotu originálu,   len informatívnu. Škola nemá overovacie právomoci. Pravosť dokumentu  môžu overiť len na notárskom   úrade.) - Pri nástupe do zamestnania sa vyžaduje doklad o  ukončenom vzdelaní (výučný list, maturitné   vysvedčenie, príp. diplom z VŠ - Pri odchode do dôchodku sa predkladá aj výučný list (kvôli zarátaniu rokov)
Oznamujeme absolventom školy (Stredné odborné učilište železničné  Vrútky, Združená stredná škola dopravná, Stredná priemyselná škola dopravná Martin-Priekopa), ktorí ukončili štúdium v roku 1990  a skôr, že materiály o skončení štúdia (protokoly o záverečných a maturitných skúškach) sa nachádzajú v Štátnom archíve v Martine na Bystričke. To znamená, že o odpis výučného listu (z rokov 1987 - 1991 vysvedčenia o záverečnej skúške)  a vysvedčenia o maturitnej skúške treba požiadať na adrese: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Štátny archív v Bytči pobočka Martin 038 04  Bystrička 155