Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
EduID školy: 100008085
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
Srdečne blahoželáme!
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
„Ty máš svoj sen a my Ti ho pomôžeme uskutočniť”
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa, Zelená 2, 036 08 tel.: 043/4281 486, e-mail: sosdmt@sosd.sk Centrum odborného vzdelávania pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Oceňovanie pedagógov ŽSK 2022 Dňa 7. apríla 2022  bolo pri príležitosti Dňa učiteľov  Žilinským samosprávnym krajom v Žiline udelené ocenenie učiteľom  za ich obetavú a výnimočnú prácu. Medzi 30 ocenenými pedagógmi bola aj naša pani riaditeľka PhDr. Jarmila Matejčíková.
135 ročná - Stále mladá a inšpiratívna SOŠD v Martine-Priekope      Dňa 9. septembra 2022 sa uskutočnili oslavy 135. výročia založenia Strednej odbornej školy dopravnej v Martine-Priekope. SOŠD privítala na svojej pôde predsedníčku ŽSK pani Eriku Jurinovú, poslancov Žilinského samosprávneho kraja, primátora mesta Martin pána Jána Danku, primátora mesta Vrútky pána Branislava Zacharidesa, riaditeľa OŠaŠ ŽSK pána Ľuboša Berešíka, generálneho riaditeľa sekcie vodnej dopravy pána Tomáša Kalinu, riaditeľku odboru vzdelávania pani Csillu Krnáčovú z MDaV SR a prodekanku pre vzdelávanie ŽU pani Katarínu Valáškovú.       Potešila nás prítomnosť najvyšších predstaviteľov a zástupcov firiem a zväzov, s ktorými spolupracujeme v oblasti vzdelávania: predsedu  predstavenstva a generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia pána Romana Gonu, námestníka generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje Železníc Slovenskej republiky pána Komárňanského, vzácnych zástupcov zamestnávateľských zväzov a združení, zástupcov partnerských firiem a ďalších hostí – riaditeľov stredných škôl a zástupcov štátnych a spoločenských organizácií.       Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa, centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie, 135 ročná oslávenkyňa - hľadí dopredu a vytvára  podmienky k experimentálnemu overovaniu odboru mechanik železničnej prevádzky a rušňovodič pre žiakov celého Slovenska.            Želáme jej veľa úspechov, pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom neustálu inšpiráciu. Veríme, že nové odbory zaujmú našich budúcich žiakov, ktorí si budú môcť splniť svoje sny.
Charitatívna zbierka žiakov školského internátu    Charitatívna zbierka žiakov školského internátu na detské oddelenie Univerzitnej nemocnice v Martine.  Za získané finančné prostriedky bola oddeleniu za prítomnosti ZR VMV a žiakov odovzdaná umývačka riadu.
SPOLUPRACUJEME
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Máte záujem overiť si svoju kvalifikáciu? My Vám ponúkame: Kvalifikácie v oblasti dopravy: Skladový majster (vedúci skladu); Administratívny pracovník v logistike; Technik vozového parku; Pracovník v sklade (skladník); Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant); Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov; Manažér v mestskej hromadnej doprave; Doručovateľ zásielok, poštár; Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy; Pracovník pri priehradke na pošte; Triedič zásielok. Kvalifikácie v oblasti elektrotechniky: Prevádzkový elektrikár; Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie); Elektrotechnik spotrebnej techniky; Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe; Operátor v elektrotechnickej výrobe.
Pridaj sa k nám a študuj nový odbor rušňovodič Od 1.9.2023 otvárame nový odbor rušňovodič
Forma štúdia
2675 L 02
Druh vzdelávania
Názov študijného odboru
Kód odboru
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM v školskom roku 2023/2024 p r i p r a v u j e m e pre absolventov učebných odborov denné nadstavbové štúdium v študijnom odbore:
denná
nadstavbové štúdium
elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie tretieho ročníka strednej školy a vykonanie záverečnej skúšky v riadnom termíne. Prihlášku na štúdium je potrebné podať do 31. mája 2023 riaditeľke školy. Štúdium je možné aj v systéme duálneho vzdelávania, potvrdenie o duálnom vzdelávaní vydá zamestnávateľ, s ktorým uchádzač uzatvorí zmuvu. Predpokladané termíny prijímacieho  konania: I. termín   27. jún 2023 (utorok) II. termín 24. august 2023 (štvrtok) V súlade s ustanoveniami školského zákona budú uchádzači po splnení podmienok prijímaní BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
Výsledky prijímacích skúšok dňa 4.5.2023 1. kolo, 1. termín
Výsledky prijímacích skúšok dňa 4.5.2023 1. kolo, 2. termín
Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024
   Voľný počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať na štúdium v Strednej odbornej škole dopravnej Martin – Priekopa  v 2. kole prijímacieho konania dňa 20. júna 2023.
Zoznam študijných a učebných odborov spolu s počtom voľných miest je nasledovný: a) študijné odbory 2697 K mechanik elektrotechnik/mechanička elektrotechnička - 2 voľné miesto 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy/operátorka prevádzky a ekonomiky dopravy - 1 voľné miesto 3769 K rušňovodič/rušňovodička - 12 voľných miest b) učebné odbory 2683 H 11 elektromechanik/elektromechanička – silnoprúdová technika - 5 voľných miest 3762 H železničiar/železničiarka - 1 voľné miesto 3770 H mechanik železničnej prevádzky/ mechanička železničnej prevádzky - 6 voľných miest