Stredná odborná škola dopravná

SPOLUPRACUJEME
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
Srdečne blahoželáme!
Počet štátnych žiakov
2697 K
mechanik elektrotechnik
komerčný pracovník v doprave
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
Počet žiakov SDV
12
4
9
18
2
0
Názov študijného odboru
Kód odboru
3759 K
2684 K
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
8
0
3758 K
Počet žiakov SDV
30
6
9
8
Počet štátnych žiakov
2683 H 11
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik opravár koľajové vozidlá
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
Počet žiakov SDV
2
4
0
10
2
5
Názov učebného odboru
Kód odboru
2466 H 10
3763 H
železničiar
0
3
3762 H
Počet žiakov SDV
12
6
5
3
mechanik železničnej prevádzky
3770 H
2
4
6
PhDr. Jarmila Matejčíková riaditeľka školy
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.
„Ty máš svoj sen a my Ti ho pomôžeme uskutočniť”
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa, Zelená 2, 036 08 tel.: 043/4281 486, e-mail: sosdmt@sosd.sk Centrum odborného vzdelávania pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Projekt: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej
Oznámenie o uzatvorení multifunkčného ihriska     Oznamujeme Vám, že z dôvodu vzniknutých technických nedostatkov, ktoré by mohli ohroziť zdravie športujúcich osôb,  bude multifunkčné ihrisko v areáli SOŠD Martin uzatvorené. Z tohto dôvodu nie možný prenájom ihriska pre športové kluby a verejnosť. O otvorení ihriska Vás budeme ihneď po vykonaných opravách informovať.
Martin ocenil osobnosti za rok 2020 Gratulujeme kolega Mgr. Milan Sýkora, PhD.    Cena dobrovoľníka mesta Martin výnimočnému dobrovoľnému darcovi krvi, ktorý zachraňuje životy a motivuje k tomu aj ostatných. Milan Sýkora je aktívny športovec, bývalý príslušník Policajného zboru SR s hodnosťou major. Aktuálne pôsobí na strednej škole. Navyše popri práci dobrovoľne a v nevídanej miere zachraňuje ľudské životy. Je dobrovoľným bezpríspevkovým darcom krvi a krvných doštičiek. Vo svojich 46 rokoch daroval krv už  viac ako 200-krát. Na Slovensku ročne daruje krv vyše 300 tisíc ľudí, pravidelných darcov je len tretina z nich. Milan Sýkora okrem pravidelných odberov ochotne daruje krv či krvné doštičky aj na výzvu. Teda v situáciách, keď to nemocnica akútne potrebuje. V niektorých prípadoch tak nepriamo pomáha zlepšiť zdravotný stav iných ľudí, umožňuje uskutočniť komplikované operácie. Často pacientom doslova daruje život.      
Piatok 25.6 sa u nás v škole konala akcia s názvom ,,Konečne SPOLUUU!“. Stretli sa tu jednotlivé ročníky  a spoločne sme športovo oslávili tento deň.
Prijímacie konanie do prvého ročníka na SOŠD Martin Priekopa Prvé kolo prijímacieho konania:   1. termín prvého kola prijímacieho konania: 2.5.2022 o 8.00 h. 2. termín prvého kola prijímacieho konania: 9.5.2022 o 8.00 h. Druhé kolo prijímacieho konania: Termín pre druhé kolo pre nenaplnený počet miest 2022/2023 bude zverejnený do 6.6.2022 Profilové predmety na prijímacie skúšky: Slovenský jazyk a literatúra Matematika Povinnou prílohou prihlášky je Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom do 20. marca 2022. Každý uchádzač zo ZŠ si môže podať prihlášku na štúdium s dvomi rôznymi odbormi našej školy.
Kysucké múzeum, ktoré spravuje Historickú lesnú úvraťovú železnicu vo Vychylovke hľadá kandidátov na obsadenie týchto pracovných pozícií:
EduID školy: 100008085
Oceňovanie pedagógov ŽSK 2022 Dňa 7. apríla 2022  bolo pri príležitosti Dňa učiteľov  Žilinským samosprávnym krajom v Žiline udelené ocenenie učiteľom  za ich obetavú a výnimočnú prácu. Medzi 30 ocenenými pedagógmi bola aj naša pani riaditeľka PhDr. Jarmila Matejčíková.
Počet žiakov v triedach prvého ročníka pre školský rok 2022/2023
 Výsledky prijímacích skúšok v 2. termíne 1. kola dňa 9. 5.2022    Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili dňa 9.5.2022 prijímacích skúšok na SOŠD Martin-Priekopa úspešne vykonali testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dostanete písomnou formou a cez Edupage školy najneskoršie do 18.5.2022.  Gratulujeme uchádzačom k dosiahnutému  výsledku.