Stredná odborná škola dopravná

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí v minulých rokoch prispeli  Občianskemu združeniu  "PLUS"  2%  dane z príjmu, a tak podporili žiakov našej školy.
Opäť Vás chceme požiadať, aby ste využili možnosť a podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť Vašich detí.  Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní (do 31. marca 2023). Zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o vydanie „Potvrdenia o zaplatení dane“, priložiť k vyplnenému tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ a poslať/doručiť na daňový úrad najneskôr do 30. apríla 2023, prípadne ho môžete doručiť do školy (osobne na vrátnici alebo poštou na adresu školy) do 28. apríla 2023.  Údaje o prijímateľovi     Názov: Občianske združenie "PLUS"     Sídlo:  Zelená 2, 036 08 Martin     Forma: Občianske združenie     IČO: 42055016 Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa, a.s.     číslo účtu: 0352548002/0900     IBAN: SK7309000000000352548002
   Majstrovstvá žiakov stredných škôl Štvrtok (16.3.2023) sa naši žiaci: Kubíková Stela, Valíček Jakub, Vydra Lukáš, Frnda Dávid a Šajdák Filip zúčastnili MAJSTROVSTIEV ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO V LYŽOVANÍ A SNPWBOARDINGU v SKI &BIKE PARKU MALINO BRDO. Najlepšie sa umiestnili Jakub Valíček z II.AOC, ktorý si vybojoval prvé miesto v snowboardingu. Gratulujeme!!!
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
EduID školy: 100008085
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
Srdečne blahoželáme!
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
„Ty máš svoj sen a my Ti ho pomôžeme uskutočniť”
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa, Zelená 2, 036 08 tel.: 043/4281 486, e-mail: sosdmt@sosd.sk Centrum odborného vzdelávania pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Projekt: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej
Oceňovanie pedagógov ŽSK 2022 Dňa 7. apríla 2022  bolo pri príležitosti Dňa učiteľov  Žilinským samosprávnym krajom v Žiline udelené ocenenie učiteľom  za ich obetavú a výnimočnú prácu. Medzi 30 ocenenými pedagógmi bola aj naša pani riaditeľka PhDr. Jarmila Matejčíková.
 Podmienky prijímacieho konania na šk. rok 2023/2024
135 ročná - Stále mladá a inšpiratívna SOŠD v Martine-Priekope      Dňa 9. septembra 2022 sa uskutočnili oslavy 135. výročia založenia Strednej odbornej školy dopravnej v Martine-Priekope. SOŠD privítala na svojej pôde predsedníčku ŽSK pani Eriku Jurinovú, poslancov Žilinského samosprávneho kraja, primátora mesta Martin pána Jána Danku, primátora mesta Vrútky pána Branislava Zacharidesa, riaditeľa OŠaŠ ŽSK pána Ľuboša Berešíka, generálneho riaditeľa sekcie vodnej dopravy pána Tomáša Kalinu, riaditeľku odboru vzdelávania pani Csillu Krnáčovú z MDaV SR a prodekanku pre vzdelávanie ŽU pani Katarínu Valáškovú.       Potešila nás prítomnosť najvyšších predstaviteľov a zástupcov firiem a zväzov, s ktorými spolupracujeme v oblasti vzdelávania: predsedu  predstavenstva a generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia pána Romana Gonu, námestníka generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje Železníc Slovenskej republiky pána Komárňanského, vzácnych zástupcov zamestnávateľských zväzov a združení, zástupcov partnerských firiem a ďalších hostí – riaditeľov stredných škôl a zástupcov štátnych a spoločenských organizácií.       Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa, centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie, 135 ročná oslávenkyňa - hľadí dopredu a vytvára  podmienky k experimentálnemu overovaniu odboru mechanik železničnej prevádzky a rušňovodič pre žiakov celého Slovenska.            Želáme jej veľa úspechov, pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom neustálu inšpiráciu. Veríme, že nové odbory zaujmú našich budúcich žiakov, ktorí si budú môcť splniť svoje sny.
Fotografická súťaž Lepší kraj = spokojní ľudia    Dňa 25. októbra 2022 si  Denis Šurík, žiak IV. A triedy, prevzal z rúk pani riaditeľky PhDr. Jarmily Matejčíkovej ocenenie udelené Odborom regionálneho rozvoja ŽSK za 1. miesto vo fotografickej súťaži Lepší kraj = spokojní ľudia v rámci projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj. Denisovi k jeho výhre srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa krásnych momentiek zachytených jeho fotoaparátom.
Charitatívna zbierka žiakov školského internátu    Charitatívna zbierka žiakov školského internátu na detské oddelenie Univerzitnej nemocnice v Martine.  Za získané finančné prostriedky bola oddeleniu za prítomnosti ZR VMV a žiakov odovzdaná umývačka riadu.
SPOLUPRACUJEME
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Máte záujem overiť si svoju kvalifikáciu? My Vám ponúkame: Kvalifikácie v oblasti dopravy: Skladový majster (vedúci skladu); Administratívny pracovník v logistike; Technik vozového parku; Pracovník v sklade (skladník); Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant); Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov; Manažér v mestskej hromadnej doprave; Doručovateľ zásielok, poštár; Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy; Pracovník pri priehradke na pošte; Triedič zásielok. Kvalifikácie v oblasti elektrotechniky: Prevádzkový elektrikár; Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie); Elektrotechnik spotrebnej techniky; Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe; Operátor v elektrotechnickej výrobe.
Pridaj sa k nám a študuj nový odbor rušňovodič Od 1.9.2023 otvárame nový odbor rušňovodič
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Informácie k 2%