Stredná odborná škola dopravná

Odbory
Duál
     v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 45/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti Žilinský samosprávny kraj určuje Strednej odbornej škole dopravnej, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa 5 tried prvého ročníka
Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Určenie počtu tried 1.  ročníka SOŠD pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020
4-ročné
3-ročné
1.
2.
3.
4.
5
mechanik elektrotechnik
komerčný pracovník v doprave
bezpečnostné systémy v doprave
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Štátni
Spolu
18
0
0
12
5
8
9
5
23
8
9
17
elektromechanik
železničiar
manipulant poštovej prevádzky
mechanik opravár - koľajové vozidlá
8
8
10
7
2
2
0
0
10
10
10
7
mechanik železničnej prevádzky
0
7
7
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Študijné odbory - denné štúdium v školskom roku 2018/2019
Učebné odbory - denné štúdium v školskom roku 2018/2019