Stredná odborná škola dopravná

Odbory
Kód odboru:
Názov študijného, alebo učebného odboru:
Stupeň vzdelania:
Počet žiakov:
     v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 45/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti Žilinský samosprávny kraj určuje Strednej odbornej škole dopravnej, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa 4 triedy prvého ročníka
Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Počet tried:
3759 K
komerčný pracovník v doprave
ISCED 3 A
24
1
2697 K
mechanik elektrotechnik
ISCED 3 A
30
1
2684 K
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle (experiment)
V školskom roku 2017/2018 sú v SOŠD otvárame nasledovné odbory
Kód odboru:
Názov študijného, alebo učebného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Počet tried:
Počet žiakov:
2466 H 10
mechanik opravár - koľajové vozidlá
3762 H
železničiar
v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory:
Spolu:
4
86
Denné štúdium
Nové odbory štúdia
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
3763 H
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
Určenie počtu tried 1.  ročníka SOŠD pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019
2683 H 11
elektromechanik - silnoprúdová technika
ISCED 3 C
3 roky
1
18
Martin-Priekopa 4.9.2017
3758 K
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
2466 H 10
mechanik opravár - koľajové vozidlá
3762 H
železničiar
3763 H
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
2683 H 11
elektromechanik - silnoprúdová technika
ISCED 3 C
30
1
3759 K
komerčný pracovník v doprave
2697 K
mechanik elektrotechnik
ISCED 3 A
4 roky
0,6
2684 K
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle (experiment)
3758 K
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
22
3770 H
mechanik železničnej prevádzky
ISCED 3 C
3 roky
1
18
ISCED 3 A
4 roky
0,4
8
ISCED 3 A
4 roky
0,5
10
ISCED 3 A
4 roky
0,5
10
Od 1.septembra 2018 bude do siete SOŠ dopravnej zaradený učebný odbor 3770 H Mechanik železničnej prevádzky
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Učebný odbor poskytuje vedomosti spojené so zabezpečením údržby a opravy zvršku, spodku a umelých stavieb, údržbou výhybiek, riadenie a obsluhu železničných koľajových zariadení, hnacích vozidiel. Absolvent ovláda nastavovanie strojov, vrátane opráv motorov, elektrických a hydraulických častí agregátov. Vykonáva údržbu, obsluhu, rekonštrukciu a opravy pevných elektrických trakčných a silnoprúdových zariadení. Pripravuje hnacie vozidlo, vykonáva skúšky brzdy vlaku. Uplatneie v praxi: traťový robotník zámočník koľajových konštrukcií a koľajových vozidiel zabezpečovací a oznamovací technik správca železničnej infraštruktúry
Študijné odbory - denné štúdium v školskom roku 2018/2019
Učebné odbory - denné štúdium v školskom roku 2018/2019
Študijné odbory - denné štúdium v školskom roku 2017/2018
Učebné odbory - denné štúdium v školskom roku 2017/2018