Stredná odborná škola dopravná

Odbory
Stupeň vzdelania
V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 45/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti  
Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Odbory v školskom roku 2021/2022
2697 K
mechanik elektrotechnik
komerčný pracovník v doprave
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
Dĺžka štúdia v rokoch
3A
3A
3A
4
4
4
Nadstavbové štúdium prebieha kombinovanou formou – vyučovanie prebieha len 2 dni v týždni. Slovenský jazyk a cudzí jazyk sa vyučujú dennou formou ostatné predmety sa vyučujú formou konzultácií. Klasifikácia z predmetov, ktoré sa vyučujú konzultačnou formou na konci obidvoch polrokov sa uzatvára komisionálnymi skúškami.
Žilinský samosprávny kraj určuje SOŠ dopravnej, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa  nasledovné odbory v triedach  prvého ročníka pre školský rok 2021/2022
Názov študijného alebo učebného odboru
Kód odboru
3759 K
2684 K
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
3A
4
3758 K
elektromechanik silnoprúdová technika
3C
3
2683 H 11
železničiar
3C
3
3762 H
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
3A
3
3763 H
mechanik opravár koľajových vozidiel
3C
3
2466 H 10
mechanik železničnej prevádzky
3C
3
3770 H
Žilinský samosprávny kraj určuje SOŠ dopravnej, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa  nasledovné odbory pre prijímanie žiakov na nadstavbové štúdium pre školský rok 2020/2021
Forma štúdia
2675 L 02
elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
dopravná prevádzka
Dĺžka štúdia v rokoch
kombinovaná
kombinovaná
2
2
Názov študijného odboru
Kód odboru
3757 L
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Nadstavbové štúdium v školskom roku 2020/2021
3757 L dopravná prevádzka
2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
Študijné odbory - denné štúdium v školskom roku 2020/2021
Učebné odbory - denné štúdium v školskom roku 2020/2021