Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Enersol 2016
Prihláška Prihláška
Prihláška do Enersol
ENERSOL 2017 SOŠ dopravná Martin-Priekopa v spolupráci s VÚC ZA, KŠÚ ZA, MŠ SR   vyhlasuje krajské kolo siedmeho ročníka projektu ENERSOL 2017. Cieľom programu je rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov v problematike alternatívnych zdrojov energie a trvalý vzťah k ochrane životného prostredia.  Témou je využívanie alternatívnych zdrojov energie vo svojom okolí - veterná energia, solárna energia, biomasa, fotovoltaika, tepelné čerpadlá, úspory elektrickej energie, znižovanie emisií v doprave. Termín uzávierky študentských prác je 16.3.2017. Prácu v rozsahu min. 5 strán spolu s vyplnenou prihláškou pošle vedúci pedagóg pomocou e-mailovej správy na adresu: klengyelova@sosd.sk s označením "ENERSOL", alebo poštou na adresu usporiadateľa.  Do krajského kola postúpia najviac 2 najlepšie práce za školu v 3 kategóriách - hlavnej, tvorivej a propagačnej, ak splnia stanovené kritéria. Študenti týchto najlepších prác sa zúčastnia súťažnej prehliadky, ktorá sa uskutoční 22.3.2017.o 9.00 hod. v SOŠ dopravnej v Martine-Priekope. Zoznam postupujúcich prác bude zverejnený na stránke usporiadateľa www.sosd.sk  Na súťažnú prehliadku študent prinesie prácu zviazanú v dvoch vyhotoveniach a spracovaná bude na CD nosiči v prezentačnom programe PowerPoint. Celoštátne kolo súťaže sa bude konať v dňoch 11. a 12. apríla 2017 na SOŠ Senica, a ako každoročne aj tento rok ho SOŠ Senica organizuje v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania..     Medzinárodné finále sa bude konať v ČR. Aktuálne informácie o priebehu a konaní súťaže priebežne doplníme
Ing. Katarína Lengyelová organizátor krajského kola ENERSOL SK
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa