Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Vráťme šport do škôl - grantový program OŠaŠ ŽSK
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Na základe vyhodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom "Vráťme šport do škôl", bol akceptovaný projekt v podprograme "Telesná a športová výchova" s názvom "Víťazstvo nad sebou samým je to najväčšie z víťazstiev. Platón", ktorého autorkou je Mgr. Jana Hanečáková. Predpokladáme, že oslovíme veľkú cieľovú skupinu chlapcov a dievčat a privedieme ich k myšlienke pravidelného športového vyžitia sa a k celoživotnej pohybovej aktivite. Naším cieľom je vrátiť mládež späť do telocvične, na ihrisko. Chceme dievčatá a chlapcov naučiť využiť poznatky o štruktúre pohybovej činnosti k osobnému pohybovému rozvoju, k zlepšovaniu svojej telesnej zdatnosti, naučiť ich dodržiavať pravidlá fair – play, tešiť sa z vykonaného pohybu a hľadať v ňom radosť a uspokojenie. Pri správnej voľbe pohybovej aktivity, je možné dosiahnuť výrazné zlepšenie prístupu k pravidelnému športovaniu, ale aj k zlepšeniu prístupu v dosahovaní výsledkov v celkovom prospechu. Chceme pomôcť k lepšej motivácii poskytnutím netradičných foriem a moderných prostriedkov vo výučbe telesnej a športovej výchovy. Vybavenie, ktoré vďaka projektu získame, nám umožní organizovať okresné súťaže v rámci stredných škôl, ktorými posilňujeme rovesnícke priateľstvá.