Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Michal Valko – najlepší žiak školy
        Žilinský samosprávny kraj dňa 19.06.2017 slávnostne ocenil najlepších stredoškolákov. V priestoroch Konzervatória v Žiline bol  medzi 24 ocenenými stredoškolákmi aj zástupca Strednej odbornej školy dopravnej – Michal Valko. Tento skromný študent IV. ročníka – odbor bezpečnostné systémy v doprave a priemysle zaujal svojimi výsledkami a činorodou mimoškolskou aktivitou. S priemerom známok z teoretických vedomostí a praktických zručností  1,46 je najlepším žiakom v triede. Aktívne pracuje na organizovaní akcií zameraných na propagáciu a šírenie dobrého mena školy  (burzy stredných škôl, deň otvorených dverí na SOŠD, akcia študuj dopravu a iné..) Svojím zodpovedným prístupom k povinnostiam je oporou triednej učiteľky aj kolektívu žiakov. Jeho výrazné prosociálne správanie pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede. Postoje ku kolektívu, ochota pomáhať a podporovať slabších, čestný a zodpovedný prístup k povinnostiam prirodzene vyústili  do jeho účasti na medzinárodnej konferencie s témou - Štrukturovaný dialóg organizovanou iniciatívou „Za 1 Lano“. Michal Valko sa aktívne zapája do školských aj mimoškolských aktivít. Pracuje ako dobrovoľník v občianskom združení Don Jon, ktoré sa venuje obnove podhradia Sklabinského hradu, pracuje ako dobrovoľník v Kynologickom záchrannom zbore v oddelení hasičov v Sučanoch, zúčastnil sa niekoľkých záchranárskych akcií na hľadanie nezvestných a stratených osôb. Aktívne sa venuje práci s deťmi v skautingu vo Vrútkach, je jedným z usporiadateľov letných skautských táborov pre deti. Zúčastnil sa a pomáhal pri charitatívnej akcii pre starších ľudí, ktorá bola organizovaná Medik centrom v Martine. Viackrát sa zúčastnil stretnutí usporiadaných RM ŽSK. Ako dobrovoľník sa zúčastňuje záchranárskych akcií v rámci klubu športového potápania Hypocampus. Michal je zodpovedný mladý človek  aktivizujúci sa v rôznych oblastiach, ktorý spĺňa požiadavky aktívneho mládežníka. Rada mládeže Žilinského samosprávneho kraja mu udelila v rámci projektu „ Cena za aktívne občianstvo a ľudskosť“  titul „Aktívny mládežník“. V škole aktívne pracuje na rôznych projektoch v oblasti bezpečnostných systémov v doprave a priemysle, kde vyrába a  zdokonaľuje rôzne komponenty systémov, zapája sa do vedeckých súťaží, stredoškolskej odbornej činnosti. V tomto roku mal príležitosť naplno prejaviť svoje environmentálne cítenie účasťou v krajskej súťaži Enersol.sk  - využívanie alternatívnych zdrojov energie vo svojom okolí, umiestnil v krajskom kole na 1. mieste s prácou „ Alternatívne riešenie el. energie na historických pamiatkových budovách“  a postúpil na celoslovenské kolo súťaže do Senice. V budúcnosti má záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole.