Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
 Stretnutie žiakov a učiteľov stredných škôl s p. Karolom Farkašovským, poslancom NR SR
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
     Dňa 22. februára  sa na našej SOŠD konalo stretnutie žiakov a učiteľov stredných škôl s p. Karolom Farkašovským, poslancom NR SR  o zavedení komunikačnej výchovy do učebných osnov základných, stredných a vysokých škôl na tému „ Komunikácia, cesta k úspechu a porozumeniu“. V príjemnej pracovnej atmosfére p. Farkašovský predstavil základný cieľ projektu, ktorý vznikal pod záštitou ŠPÚ. Pilotný projekt má šesť hlavných cieľov. Ide o rozvinutie osobnostných kvalít a zdravej komunikačnej sebaistoty mladých ľudí, naučenie ľudí efektívne komunikovať a orientovať sa vo svete informácií, médií a digitálnej kultúry. Ďalším cieľom je zlepšiť prezentačné zručnosti a šance mladých ľudí na trhu práce, piatym je osvojenie si základov slušného správania a spoločenského protokolu. Posledným cieľom komunikačnej výchovy je kultivovať medziľudské vzťahy v spoločnosti.