Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Autoopravár Junior Castrol
   Stredná odborná škola dopravná v Martine- Priekope rozvíja súťaživosť a vytvára podmienky pre rozvoj mladých talentov .     Dňa 14. februára 2013  sa SOŠ dopravná V Martine - Priekope stala realizátorom oblastného kola súťaže Autoopravár Junior Castrol 2013 pre Žilinský kraj. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Autoopravár Junior Castrol 2013 je Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.    Cieľom súťaže je propagovať remeslo autoopravára  medzi širokou verejnosťou a spájať zamestnavateľov so školami a žiakmi, motivovať žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravára; zvýšiť záujem žiakov o štúdium daného odboru.       Autoopravár Junior Carstrol je určený pre žiakov stredných odborných škôl v Slovenskej republike učebného odboru Autoopravár mechanik, elektrikár, karosár a lakovník.       Oblastné kolo pozostávalo pre všetky tri kategórie z troch postupových častí: z teoretickej časti, ktorá pozostávala z testu (obsahoval 60 úloh), poznávacej časti- súťažiaci plnili tematické úlohy, v ktorých mohli získať maximálne 60 bodov; a praktickej časti, kde Autoopravár - mechanik a elektrikár plnili 4 úlohy s maximálnym počtom bodov  za úlohu 40 bodov, Autoopravár- karosár riešil 3 úlohy s maximálnym počtom bodov za úlohu 50 bodov a Autoopravár - lakovník spracovával 3 úlohy maximálne 50 bodov za úlohu.     Prácu súťažiacich hodnotili pracovní komisári a výsledky boli nasledovné: Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár 1. Miesto - Bali Adam              2. Miesto - Vrabec Michal            3. Miesto - Kováč Blažej Autoopravár  Junior - karosár 1. Miesto- Jakubík Marek 2. Miesto- Kovaľ Dávid Autoopravár  Junior -  lakovník 1. Miesto - Chasník Martin 2. Miesto - Dubec Miroslav 3. Miesto - Rakovan Filip Víťazom gratulujeme a želáme veľa úspechov v celoštátnom kole súťaže Autoopravár Junior Castrol 2013.   Poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí prispeli ku kvalitnej organizácii oblastnej súťaže v SOŠD v Martine - Priekope pod vedením Mgr. J. Petroviča a Mgr. F. Vronku a pedagógom, ktorí venovali príprave žiakov aj mimopracovný čas- Ing. I. Kapustovi a I. Ivaškovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mgr. Anna Mrázová          
SOŠD Martin - Priekopa SOŠD Martin- Priekopa SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina
175 bodov 172 bodov 172 bodov
Dopravná akadémia, Žilina  Dopravná akadémia, Žilina 
104 bodov   57 bodov
Dopravná akadémia, Žilina SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina Dopravná akadémia, Žilina
158 bodov 144 bodov 136 bodov