Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Ako sa uplatniť na trnu práce
   O niekoľko týždňov opustia brány našej školy tohtoroční absolventi. V rámci preventívneho poradenstva sme zorganizovali v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine stretnutie študentov končiacich ročníkov  s Ing. Mičudovou, ktorá  poskytla študentom informácie o aktuálnej situácii na regionálnom trhu práce, o možnostiach uplatnenia sa po skončení školy a o podmienkach zaradenia do evidencie uchádzačov  o zamestnanie. Stretnutia sa zúčastnili žiaci maturitných tried, trojročného učebného odboru a nadstavbového štúdia.
RNDr. Povrazníková výchovná poradkyňa